Choose format

In stock
NOK 1 029

Oreigningsloven

Kommentarutgave. 3. utgave
Det er gått 25 år siden annen utgave av Oreigningsloven med kommentarer ble utgitt. I denne perioden har det skjedd en rekke lovendringer som har betydning for anvendelsen av oreigningsloven, i tillegg til en omfattende retts- og forvaltningspraksis.
I den tredje utgaven foretar forfatterne en ny og grundig gjennomgang av kommentarene til oreigningsloven av 1959. Kommentarutgaven er utstyrt med fyldig lov-, doms- og stikkordregister, og den inneholder også de forskriftene som er gitt i medhold av oreigningsloven. Forskriftene er kommentert under de enkelte paragrafene i loven hvor dette er naturlig.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 288
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215021270
  • Publication date: 12.06.2015
  • Book group: 221

Erik Keiserud

ERIK KEISERUD (1945) er advokat med møterett for Høyesterett, og partner i advokatfirmaet Hjort siden 1989. Han har tidligere vært ansatt i Justisdepartementets lovavdeling med ansvar for bl.a. straffeprosess, og hos Regjeringsadvokaten. Han var formann i Påtaleinstruksutvalget og i Toinstansutvalget. Keiserud har en omfattende strafferettspraksis og har siden 2003 vært fast forsvarer ved Høyesterett. Han er også fast forsvarer ved Oslo tingrett og Borgarting lagmannsrett.
More about the author

Kristin Bjella

Kristin Bjella er cand jur fra UiO (1987), og er advokat og partner i advokatfirmaet Hjort. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Justisdepartementets lovavdeling, domstolen, Haavind AS, og omfattende styreerfaring. Bjella har fornybar energi- og miljø, fast eiendom og offentlig sektors næringsvirksomhet, herunder havner, som sine hovedarbeidsfelt, og har lang erfaring fra rådgivning innen disse områdene. Bjella har møterett for Høyesterett og er erfaren prosedyreadvokat. Hun er medforfatter til lovkommentar om interkommunale selskap, voldgiftsloven og oreigningslova. Bjella var leder for havne- og farvannsutvalget.
More about the author