Choose format

In stock
NOK 899

Pasientjournalloven og helseregisterloven

Lovkommentar. 2. utgave
Denne boken inneholder grundige kommentarer til pasientjournalloven og helseregisterloven.

Pasientjournalloven gjelder bruk av helseopplysninger for å yte, administrere eller kvalitetssikre helsehjelp. Det følger av loven at de opplysningene som er nødvendige for at pasientene skal få best mulig helsehjelp, skal være tilgjengelige for helsepersonell. Samtidig skal loven sikre at opplysningene er tilgjengelige kun for dem som har behov for dem. Helseregisterloven gjelder for helseregistre som brukes til statistikk, helseanalyser, forskning, kvalitetsforbedring, planlegging, styring og beredskap. Loven gir regler for etablering av helseregistre.

EUs personvernforordning (GDPR) kom til anvendelse i Norge 20. juli 2018 og er nå hovedloven om personvern også i helsesektoren. For å tegne et mer dekkende bilde av dagens rettstilstand har forfatterne derfor innarbeidet de viktigste reglene i forordningen i kommentarene til de enkelte lovbestemmelsene.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på Juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 360
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215031569
  • Publication date: 10.06.2019
  • Book group: 221

Elisabeth Vigerust

Elisabeth Vigerust er spesialrådgiver i Helse- og omsorgsdepartementet. Vigerust har juridisk embetseksamen og doktorgrad fra Universitetet i Oslo. Hun har drevet med forskning, utredning og lovarbeid innen flere rettsområder og har tidligere arbeidet ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo og i Miljøverndepartementet, Arbeidsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet.
More about the author

Sverre Engelschiøn

Sverre Engelschiøn er fagdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet. Engelschiøn har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Oslo. Han har bred erfaring fra offentlig forvaltning, utredning og lovarbeid og har tidligere arbeidet i Datatilsynet, ved Medisinsk fakultet ved UiO og i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
More about the author