Choose format

In stock
NOK 999

Reassuransekontrakter

Norsk og nordisk rett i komparativ belysning
Noen risikoer er for store til at ett forsikringsselskap kan eller bør bære dem alene, for eksempel store energiprosjekter, naturkatastrofer, ekstremvær, pandemier, terrorhandlinger og så videre. Forsikringsselskapene benytter seg derfor av reassuransekontrakter for å minske risikoen de selv skal bære, gjennom at andre forsikringsselskaper («cesjonarer»), oftest internasjonale reassuranseselskaper, helt eller delvis overtar (får «cedert») visse risikoer fra forsikringsselskapet («cedenten»).

Boken belyser følgende spørsmål gjennom norsk og svensk voldgiftspraksis, engelsk rettspraksis, internasjonal litteratur og UNIDROIT Principles for International Reassurance Contracts (PRICL):

· Historisk introduksjon til reassuransekontrakter og deres formål og funksjoner
· Oversikt over de vanligste formene for reassuransekontrakter og markedet for reassuranse
· Reassuransekontraktens internasjonale karakter og rettskildelære
· Betydningen av at reassuransekontraktens voldgiftsbestemmelse inneholder en «honourable engagement»-klausul
· Cedentens opplysningsplikt overfor cesjonaren og rettsvirkninger av brudd på denne plikten
· Cesjonarens såkalte følgeplikt («follow the fortunes» / «follow the settlement»)

Detailed information

  • Pages: 456
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046358
  • Publication date: 22.04.2022
  • Book group: 221

Amund Bjøranger Tørum

Amund Bjøranger Tørum er cand.jur (2001), dr.juris (2006) og partner i Schjødt. Tørum har publisert en rekke arbeider innenfor kontraktsrett, entrepriserett og formuerett, og han har tidligere blant annet arbeidet som førsteamanuensis og postdoc ved Juridisk Fakultet (UiB), som advokat i Talisman Energy Norge AS og som partner i Kvale Advokatfirma.
More about the author