Choose format

In stock
NOK 519

Resultatkommunen

Reformer og resultater
I løpet av de siste tiårene har nesten halvparten av norske kommuner forlatt den tradisjonelle etatsmodellen til fordel for en bedriftsinspirert resultatenhetsorganisering.
Den nye modellen kjennetegnes av en tydeligere oppdeling av administrasjon og tjenesteproduksjon i mange relativt selvstendige enheter, direkte underordnet rådmannen. De nye enhetslederne tildeles stor operativ myndighet som også omfatter økonomi, personale og organisering. De får dermed totalansvar for sine respektive enheters daglige drift og resultater.

RESULTATKOMMUNEN gir en grundig beskrivelse og analyse av reformideen, dens iverksetting og effekter. Forfatterne forklarer hvordan ideen modifiseres og endres i møte med den kommunale hverdagen, og illustrerer og diskuterer både positive og negative effekter. Et sentralt spørsmål er hvorvidt innføringen av resultatenheter faktisk har ført til effektivisering og bedre økonomistyring i kommunene. Boka avsluttes med en diskusjon om hvor godt resultatenhetsmodellen egner seg i møte med nye utfordringer, som den nye Samhandlingsreformen.

Bidragsytere: DAG MAGNE BERGE, INGUNN GJERDE , TORE HAFTING, HANNE HAAVE, TRUDE HØGVOLD OLSEN, TOR HELGE PEDERSEN, LARS RØNHOVDE, HARALD TORSTEINSEN, ELIN MARIT WOOD, TURID AARSETH

Detailed information

  • Pages: 304
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018201
  • Publication date: 25.06.2012
  • Book group: 214

Harald Torsteinsen

More about the author