Choose format

NOK 599

Samarbeid: Fjordantologien 2024

Samarbeid er en betegnelse på alle typer prosesser der to eller flere parter jobber sammen for å oppnå noe som de ikke kunne fått til like godt hver for seg. Samarbeid er slik sett en helt sentral del av livene våre, og borgernes evne til å samarbeide er avgjørende for at samfunnet skal utvikle seg i en god retning.
De fleste samarbeidsforskere er enige om at samarbeid er krevende. For å realisere potensialet i et samarbeid må partene ofte stille seg i en sårbar posisjon overfor hverandre. Aktørenes målsettinger med samarbeidet er ikke alltid forenlige, og det foreligger ofte konkurrerende interesser om fordelingene av godene man skaper gjennom samarbeidet. Alle disse utfordringene må håndteres for at samarbeid skal fungere.
Boka består av 19 kapitler og er organisert rundt tre spørsmål som er sentrale i forskningslitteraturen om samarbeid:
1) Hvorfor trenger vi å samarbeide, og hva kan utbyttet fra samarbeid være?
2) Hvilke utfordringer kan oppstå i forsøk på å samarbeide?
3) Hva skal til for å lykkes med samarbeid?
Kapitlene belyser spørsmålene på ulike nivåer. Ett kapittel tar eksempelvis for seg framtidas kompetansebehov i lys av FNs ambisiøse bærekraftsmål, mens et annet diskuterer hvilken kompetanse man trenger for å samarbeide i lokalt utviklingsarbeid. Et tema som går igjen i flere av kapitlene, er hvordan kultur, relasjoner og institusjoner påvirker utfallet av samarbeid. De fleste av kapitlene studerer samarbeid i konkrete situasjoner og dekker et stort spenn i situasjonstyper. Ett bidrag viser hvordan tverrprofesjonelt samarbeid kan hjelpe elever som har det vanskelig på skolen, mens et annet tar for seg hvilke samarbeidsutfordringer som kan oppstå i akutte situasjoner utenfor sykehus.
Årboka Fjordantologien 2024 er et resultat av Fjordkonferansen 2023. Fjordkonferansen har blitt arrangert hvert år siden 2013. Samarbeid er den tolvte boka i serien.

Detailed information

  • Pages: 382
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215071749
  • Publication date: 05.06.2024
  • Book group: 212

Lars Julius Halvorsen

More about the author

Finn Ove Båtevik

More about the author

Bjarte Folkestad

More about the author

Helga Synnevåg Løvoll

More about the author