Choose format

In stock
NOK 349

Skadelig seksuell atferd i skolen

Hvem kan hjelpe meg?
Hva er en skadelig seksuell atferd? Og kan barn ha skadelig seksuell atferd?

Intensjonen med denne boka er å presentere forskningsbasert kunnskap om hvordan lærere kan avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd (SSA), gjennom et tverretatlig samarbeid. Forfatterne gir en grunnlagsforståelse for hva som er viktig i tilnærmingen til barn og unge som utøver skadelig seksuell atferd, og presenterer konkrete verktøy som hjelper i dette arbeidet.

Boka gir en oversikt over egen og andres rolle i tverretatlige samarbeid, og hvordan det tverretatlige samarbeidet bør foregå til det beste for barnet. Målet er å fremme refleksjon og profesjonell utvikling på tvers av fagområder, og presenterer konkrete verktøy, øvelser og ressurser til å støtte en slik utvikling. Boka tar utgangspunkt i skolen som en samarbeidsarena. Skolen er den ene institusjonen i samfunnet hvor alle barn og unge deltar, og det gjør skolen til den viktigste endringsagenten i et samfunn med tanke på rådende holdninger og praksis.

Primærmålgruppa er studenter i lærerutdanningen. Boka er også relevant for lærere og andre profesjoner i praksis, i tillegg til lærere i etter-/videreutdanning. Imidlertid er det gjennomgående fokuset for boka nettopp samarbeidet mellom skolen og andre profesjoner om barn og unge som utviser skadelig seksuell atferd. Boka er dermed også aktuell innen andre fagområder, slik som helsesykepleien, barnevern, PPT og BUP, fordi den forklarer de ulike instansers roller i samarbeidet.

Detailed information

  • Pages: 200
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215053967
  • Publication date: 07.09.2022
  • Book group: 215

Kjersti Draugedalen

Kjersti Draugedalen er barneskolelærer med mastergrad i flerkulturell og internasjonal utdanning. For tiden holder hun på med et doktorgradsprosjekt om læreres muligheter til å forebygge og sette inn tiltak mot skadelig seksuell atferd i barneskolen.
More about the author

Helle Kleive

Helle Kleive er psykologspesialist med fordypning barn og unge. Hun var med å starte opp, og senere lede, en ressursenhet for SSA ved Betanien sykehus i Bergen (V27). Hun driver nå forelesningsvirksomhet knyttet til tiltak innen dette området (Kleive Kompetanse)
More about the author