Choose format

In stock
NOK 339

Skapte virkeligheter

Om produksjon og tolkning av kvalitative data, 2. utgave
«Skapte virkeligheter» gir et lærerikt innblikk i forskerhverdagen. Formålet med boka er å gjøre leseren bedre i stand til selv å utføre observasjon og deltakende observasjon, og å tolke og analysere kvalitative data.

Boka tar for seg den vitenskapsteoretiske basis for kvalitative metoder, og gir eksempelrike introduksjoner til intervju, deltakende observasjon, semiotikk, tolkning av kognitive kategorier og metaforer. Forfatterne diskuterer også etiske utfordringer i møtet mellom forsker og informant.

2. utgave av boka er gjennomgående oppdatert og inneholder nye bidrag om blant annet utfordringer og muligheter med feltarbeid i fremmed og egen kultur, intervjueren som medskaper av informantens svar, forskningsetikk - i forhold til produksjon av data og analyse, men også i tilknytning til publisering av forskningsresultater.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215049069
  • Publication date: 05.10.2020
  • Book group: 895

Erik Fossåskaret

Erik Fossåskaret er førsteamanuensis ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, Universitetet i Stavanger.
More about the author

Tor Halfdan Aase

Tor Halfdan Aase er professor ved Institutt for geografi, Universitetet i Bergen, og seniorforsker II ved Senter for Klimaforskning (CICERO)
More about the author