Choose format

In stock
NOK 449

Sosial mestring i barnegrupper

Samfunnet krever mer og mer sosial og kommunikativ kompetanse. «Sosial mestring i barnegrupper» er derfor en viktig innføringsbok for alle som arbeider med barn. Basert på flere års forskning og med stor praksisnærhet redegjør Vedeler blant annet for hvordan sosial mestring utvikles hos barn (mestringsmodell), de voksnes rolle og jevnaldringers betydning. Utvikling av sosial mestring er grunnleggende viktig blant annet for å forebygge mobbing.
Hovedtema i boka er hvordan barn utvikler sosial mestring og sosiale ferdigheter i grupper med andre barn. Den sosiale og kommunikative kompetansen som læres blant jevnaldringer er viet spesiell stor oppmerksomhet. Liv Vedeler tar utgangspunkt i en mestringsmodell og en hovedteori som er ressursorientert (Antonovsky). Hun ser lekegrupper som viktige arenaer for sosial utvikling, ikke minst på grunn av utfordringer dette gir for språkutvikling. Enkelte barn kan av ulike grunner ha vansker med sosial deltaking i kameratgrupper og trenger ekstra hjelp til det. Det er viktig at voksne observerer sosial kompetanse hos barn som grunnlag for å tilrettelegge for sosial mestring. Det følger egne observasjonsskjema med boka.

Boka er skrevet for førskolelærere, spesialpedagoger, barnvernspedagoger, studenter og praktikere i barnehage, skole og SFO.

Liv Vedeler er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt studert sammenheng mellom lek, språk og kognisjon i barns utvikling, og er kjent for en rekke av sine forskningsarbeider og publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vedeler har tidligere utgitt blant annet «Pedagogisk bruk av lek» og «Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår».

Detailed information

  • Pages: 160
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215011363
  • Publication date: 01.08.2007
  • Book group: 215

Liv Vedeler

Liv Vedeler er professor emeritus i spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har spesielt studert sammenheng mellom lek, språk og kognisjon i barns utvikling, og er kjent for en rekke av sine forskningsarbeider og publikasjoner både nasjonalt og internasjonalt. Vedeler har tidligere utgitt blant annet «Pedagogisk bruk av lek» og «Lek og kommunikasjon i de første utviklingsår».
More about the author