Choose format

NOK 499
Expected 9/16/24

Transportøkonomi

2. utgave
«Transportøkonomi» gir en bred innføring i faget transportøkonomi og diskuterer dagsaktuelle problemstillinger knyttet til både person- og godstransport. Å få frem koblingen mellom transport- og logistikkfaget har vært en sentral målsetting for forfatterne.

Boken gir leseren innsikt i hvordan vi kan bruke økonomiske modeller for å analysere spørsmål knyttet til blant annet miljø, trafikksikkerhet, utforming av kollektivtilbud, bruk av avgifter og reguleringer samt hvor samfunnsøkonomisk lønnsomme ulike samferdselstiltak er.

Hvert kapittel har oppgaver, og løsningsforslagene finner du på bokens nettside. Der finner du også nyttige tilleggsressurser for foreleser.

Andreutgaven er oppdatert, forbedret og utvidet. Transport og miljø har fått bredere omtale, og problemstillinger knyttet til kollektivtilbudet og ringvirkninger av samferdselsinvesteringer vies større plass.

Bokens målgruppe er hovedsakelig bachelor- og masterstudenter og deltagere på videreutdanningskurs innenfor transport- og logistikkfag. Den er også aktuell for dem som er mer opptatte av praktiske løsninger på transportfaglige problemstillinger som ledere i transportbedrifter og i offentlige etater som Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen og fylkeskommunenes samferdselsavdelinger.

Detailed information

  • Pages: 440
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215070773
  • Publication date: 16.09.2024
  • Book group: 212

Finn Jørgensen

Finn Jørgensen er professor emeritus ved Handelshøgskolen Nord universitet i Bodø. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Transportøkonomisk institutt i Oslo. Han har omfattende undervisningserfaring i transportøkonomi og i andre økonomiske fag. Finn har publisert en rekke forskningsrapporter, populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler samt mottatt flere priser for sin undervisnings - og forskningsinnsats.
More about the author

Gisle Solvoll

Gisle Solvoll er professor i transportøkonomi ved Handelshøgskolen Nord universitet i Bodø. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Nordlandsforskning og senere som forskningsleder samme sted. Gisle har bred undervisningserfaring i transportøkonomi og logistikk. Han har publisert en rekke forskningsrapporter samt populærvitenskapelige og vitenskapelige artikler og er en mye brukt ekspertkommentator i media, både lokalt og nasjonalt.
More about the author