Choose format

In stock
NOK 1 049

Ugyldighet i forvaltningsretten

Detailed information

  • Pages: 424
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215032054
  • Publication date: 15.07.2019
  • Book group: 221
«Ugyldighet i forvaltningsretten»er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forstås.

Til tross for sin store praktiske betydning har ugyldighetskonseptet blitt behandlet relativt overfladisk i nyere teori. Den som ønsker en dypere forståelse av emnet, er selv henvist til å gjøre svært omfattende undersøkelser av det enorme rettskildematerialet. I denne boken tar forfatterne for seg ugyldighetskonseptets nærmere innhold og dets praktiske betydning på ulike grener av forvaltningsretten. Dessuten behandles rekkevidden av forvaltningens autonomi gjennom reglene for domstolskontroll.

Artiklene i denne samlingen har stor nytteverdi for dem som anvender forvaltningsrettslig lovgivning, men også for dem som i kontrolløyemed fører tilsyn med forvaltningens virksomhet. Artikkelsamlingen har særlig interesse for ansatte i forvaltningen og domstolene, i tillegg til advokater, forskere og studenter.

Bidragsytere: Ivar Alvik, Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Alf Petter Høgberg, Cathinka Haagensen, Marthe Lindberg, Anders Løvlie, Ingunn Elise Myklebust, Iselin Rogdaberg Næs, Anette Plassen, Sigrid Stokstad, Karin Maria Svånå, Karl Harald Søvig, Steen From Andersen og Ole Terkelsen, Henriette Nilsson Tøssebro, Jørgen Vangsnes, Gustaf Wall og Henrik Wenander.

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro er utdannet Master i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo (2015) og LL.M i sjørett ved University of Southampton (2013). Hun avla muntlig sensur av sin masteroppgave våren 2015, og tiltrådte samme år som universitetsstipendiat ved samme fakultet. Hun har tidligere utgitt Rettsstrid (2015). Ved siden av sitt doktorgradsarbeid, er hun nemndmedlem i Utlendingsnemnda og Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Hun er også redaksjonsmedlem i tidsskriftet Kritisk juss.
More about the author