Choose format

In stock
NOK 1 169

Ugyldighet i forvaltningsretten

«Ugyldighet i forvaltningsretten»er en artikkelsamling der noen av Nordens fremste forskere viser hvordan ugyldighetskonseptet i norsk forvaltningsrett kan og bør forstås.

Til tross for sin store praktiske betydning har ugyldighetskonseptet blitt behandlet relativt overfladisk i nyere teori. Den som ønsker en dypere forståelse av emnet, er selv henvist til å gjøre svært omfattende undersøkelser av det enorme rettskildematerialet. I denne boken tar forfatterne for seg ugyldighetskonseptets nærmere innhold og dets praktiske betydning på ulike grener av forvaltningsretten. Dessuten behandles rekkevidden av forvaltningens autonomi gjennom reglene for domstolskontroll.

Artiklene i denne samlingen har stor nytteverdi for dem som anvender forvaltningsrettslig lovgivning, men også for dem som i kontrolløyemed fører tilsyn med forvaltningens virksomhet. Artikkelsamlingen har særlig interesse for ansatte i forvaltningen og domstolene, i tillegg til advokater, forskere og studenter.

Bidragsytere: Ivar Alvik, Fredrik Holth og Nikolai K. Winge, Alf Petter Høgberg, Cathinka Haagensen, Marthe Lindberg, Anders Løvlie, Ingunn Elise Myklebust, Iselin Rogdaberg Næs, Anette Plassen, Sigrid Stokstad, Karin Maria Svånå, Karl Harald Søvig, Steen From Andersen og Ole Terkelsen, Henriette Nilsson Tøssebro, Jørgen Vangsnes, Gustaf Wall og Henrik Wenander.

Detailed information

  • Pages: 424
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032054
  • Publication date: 15.07.2019
  • Book group: 221

Henriette Nilsson Tøssebro

Henriette Nilsson Tøssebro (1988) er utdannet jurist fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo og har ph.d. i rettsvitenskap fra samme universitet. Tøssebro har publisert innenfor fagfeltene stats- og forvaltningsrett, strafferett og metodelære, blant annet bøkene Omgjøring og Rettsstrid og artiklene 'The Principle of Non-Retroactivity and its Application to Administrative Decisions, 'Læren om begrenset domstolskontroll', og 'Det relative relevansbegrepet'. Tøssebro er for øvrig redaktør for tidsskriftet Kritisk juss. Tøssebro har tidligere vært nemndmedlem i Utlendingsnemnda og juridisk medlem i Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk. Under studiet var hun tilknyttet Jussbuss som juridisk rådgiver fra 2009 til 2010, i tillegg til at hun avla en LL.M i sjørett ved University of Southampton i 2013. Hun har også vært tilknyttet Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo som vitenskapelig assistent, og har arbeidet som konsulent for Advokatlovutvalget og Voldsoffererstatningsutvalget under Justisdepartementets lovavdeling. Hun arbeider for tiden som dommerfullmektig ved Bergen tingrett.
More about the author