Choose format

In stock
NOK 339

Ungdommers skrivekompetanse - bind I

Norsksensuren som kvalitetsvurdering
Noen av Norges fremste tekst- og skriveforskere har studert over 3300 eksamensbesvarelser i norsk skriftlig og vurderingene av dem for å kartlegge norske skoleelevers skrivekompetanse.

I Norsksensuren som kvalitetsvurdering beskrives og analyseres både eksamensoppgavene og sensorenes vurderinger av elevenes tekster. Forfatterne viser hvilke konsekvenser innføringen av tallkarakterskalaen har fått og hvordan ulike skrivemåter utfordrer sensorenes vurderinger. Videre analyseres oppgavesettene og elevenes oppgavevalg: Hvilke temaer og sjangere inviterer oppgavene til, og hvordan forholder elevene seg til dem?

"Norsksensuren som kvalitetsvurdering" er bind I i verket Ungdommers skrivekompetanse. Bind II "Norskeksamen som tekst" analyserer og diskuterer elevenes tekster. Sammen peker disse bøkene på sterke og svake sider ved skriveundervisningen og eksamensordningen i norsk grunnskole.

Dette er viktig lesestoff for alle som arbeider med å utvikle ungdommers skriveferdigheter: Lærere i grunn- og videregående skole, lærerutdannere, lærerstudenter, sensorer, forskere og politikere.

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle har sammen ledet det omfattende forskningsprosjektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL), som er grunnlaget for Ungdommers skrivekompetanse. Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Evensen er professor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU, Hertzberg er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, og Vagle er førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215044699
  • Publication date: 28.04.2020
  • Book group: 893

Frøydis Hertzberg

Frøydis Hertzberg er professor emeritus ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun har utgitt en rekke bøker, blant annet «Muntlige tekster i klasserommet» (med Sylvi Penne, 2008), de to bøkene om «Norske ungdommers skrivekompetanse» (2005, med Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen og Wenche Vagle), og «Muntlig norsk» (1999, bl.a. med Astrid Roe).
More about the author

Kjell Lars Berge

Kjell Lars Berge er professor i tekstvitenskap ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo. Han har siden 1980-tallet vært opptatt av og forsket på skolens ulike tekstkulturer, bl.a. i utgivelser som Skolestilen som genre (1988), Norsksensorenes tekstnormer og doxa (dr.avhandling, 1996), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Demokratisk medborgerskap i skolen (2011). Berge har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Han har også vært med og utviklet læreverket Skriv. Berge inngikk i faggruppa som la grunnlaget for de grunnleggende ferdighetene i Kunnskapsløftet (2006), med særlig vekt på skriving. Han var fra 2003 også med i faggruppa som utviklet nasjonale skriveprøver.
More about the author

Lars Sigfred Evensen

Lars Sigfred Evensen er professor emeritus i anvendt språkvitenskap ved Senter for faglig kommunikasjon (SEKOM), NTNU. Hans faglige interesser spenner vidt, fra skriveundervisning og elevtekster til grunnlagsspørsmål i vitenskapsteori. Han har publisert bredt, både nasjonalt og internasjonalt. Evensen har vært med i forskergruppa i «Normprosjektet» og er medforfatter i boka Nye grep om skriveopplæringa. Forskingsfunn og praksiserfaringar (2020). Blant bøkene kan nevnes Nordic Research in Text Linguistics and Discourse Analysis (1985), Den vet best hvor sko(l)en trykker (dr. avhandling, 1986), Ungdommers skrivekompetanse (2005) og Applied Linguistics: Towards a New Integration? (2013). Evensen var med i faggruppene som utviklet nasjonale skriveprøver (2005) og skriving som grunnleggende ferdighet i Kunnskapsløftet (2006). Han var også blant lederne i arbeidet fram mot det nasjonale Skrivesenteret.
More about the author

Wenche Vagle

Wenche Vagle er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo.
More about the author