Choose format

NOK 479

Usedvanlig kvalitativ forskning

metodologiske utfordringer når informanter har utviklingshemming
Det oppstår nye og spennende problemstillinger når utviklingshemmede skal være informanter i forskning. Det utfordrer forskeren både vitenskapsteoretisk, metodologisk og etisk. Forfatterne i denne boka gir noen innspill til hvordan en som forsker kan møte disse utfordringene.
Denne boka retter søkelyset på kvalitative intervjuer individuelt og i gruppe. Forfatterne bygger på klassikere i forskningsmetode og egne forskningsprosjekter. Noen spørsmål som drøftes er hvilken betydning forskeren får, og hvordan en kan legge til rette for gode møter mellom forsker og informant der medskaping av ny viten er målet. Etiske spørsmål som er særskilt knyttet til denne typen informanter løftes fram. Emansipatorisk og feministisk forskning kan være et ideal når en forsker med marginaliserte grupper, og forfatterne drøfter slike tilnærminger knyttet til utviklingshemmede informanter. De praktiske eksemplene bidrar til å belyse gjennomføringen av konkrete forskningsprosjekter og er knyttet til produksjon av data, analyse og tolkning.

Dette er boka du trenger når du skal gjennomføre forskning der utviklingshemmede er informanter. Den vil også være interessant når det skal gjennomføres andre strukturerte samtaler med utviklingshemmede.

Rikke Gürgens Gjærum er bokas redaktør. Medforfattere er Karl Elling Ellingsen, Willy Guneriussen, Elisabeth Waaler, Alexander Kwesi Kassah, Bente L. Lind Kassah, Marit Sundet, Anna Kittelsaa og Jan Meyer.

Detailed information

  • Pages: 272
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215016153
  • Publication date: 26.03.2010
  • Book group: 213

Rikke Gürgens Gjærum

Rikke Gürgens Gjærum er professor ved UiT - Norges arktiske universitet, Campus Harstad. Hun har doktorgrad i drama/teater fra NTNU (2004) og har i mange år forsket på feltene disability art, kommunikasjon, samhandling og konfliktløsning innen forumteatertradisjonen og emansipatorisk pedagogikk.
More about the author