Choose format

In stock
NOK 429

Utdanningsledelse som mikropolitisk praksis

Forhandling om mening, makt og posisjonering
Denne boka retter søkelyset mot skolens aktører og deres rolle i arbeidet med å oppfylle skolens samfunnsoppdrag. Særlig fremmer den skolens indre praksis som et mikropolitisk arbeid, der skolens ledelse og lærere har varierende roller som agenter for hvordan politiske krav til økt kvalitet håndteres. Boka bygger på et bredt og variert kunnskapsgrunnlag fra både nasjonal og internasjonal forskning. Den bidrar med innspill som utvikler forståelse for hvordan skolens oppdrag kan håndteres lokalt der skolens aktører og deres rolle i forhandlinger om mening, makt og posisjonering står sentralt.

Temaene i boka gir et godt utgangspunkt for videre drøfting, og hvert kapittel avsluttes med spørsmål til kollektiv refleksjon som skoleledere og lærere kan ha nytte av i møte med sentrale, politiske initiativ. Slike initiativ kan være rettet mot skolers arbeid med nye læreplaner, ny opplæringslov, elevenes læringsmiljø eller lærernes vurderingspraksis.

Målgruppene for boka er studenter i den nasjonale rektorutdanningen og i masterprogrammer som omhandler utdanningsspørsmål. Boka er også aktuell for sentrale og lokale utdanningspolitikere, for representanter for skoleeier og for alle som ser betydningen av å øke sin kunnskap på feltet styring og ledelse av utdanning.

Ann Elisabeth Gunnulfsen er førsteamanuensis ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning ved Universitetet i Oslo. Forskningen hennes er knyttet til forholdet mellom styring, ledelse og kollektive praksiser i skolen. Hun har tidligere erfaring som ungdomsskolelærer, skoleleder og pedagogisk rådgiver på kommunenivå. Gunnulfsen har doktorgrad i utdanningsledelse.

Detailed information

  • Pages: 216
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215036199
  • Publication date: 20.04.2020
  • Book group: 215

Ann Elisabeth Gunnulfsen

More about the author