Choose format

NOK 499

Utenlandspraksis for lærerstudenter

Global og interkulturell kompetanse
Hvordan kan lærerutdanningen gi kommende lærere kompetanse i å arbeide med globale og flerkulturelle spørsmål, og hvordan kan praksis eller lengre utenlandsopphold fremme studentenes interkulturelle kompetanse og globale bevissthet?

Denne antologien belyser disse spørsmålene fra ulike vinkler og ulike fagtradisjoner. Internasjonalisering i lærerutdanningen dreier seg gjerne om internasjonal praksis, og mange lærerutdanningsinstitusjoner har drevet med praksis i det globale sør i ulike varianter gjennom mange år.

Bidragene i antologien er alle skrevet av fagansatte ved norske lærerutdanninger, som kommer fra ulike fagfelt som engelsk, norsk, pedagogikk, sosiologi, antropologi og samfunnsgeografi. Dette illustreres ved bruk av forskjellig teoretisk tilnærming, empirisk materiale og ulike analyseteknikker.

Alle bidragene har kvalitative tilnærminger, hvor leseren møter både lærerstudentenes stemmer og stemmene til samarbeidspartnere i sør. Kapitlene belyser praksis og utenlandssemestre i Zambia, Namibia, Tanzania og Sør-Afrika. Ett kapittel dreier seg om praksis i en flyktningleir. Antologien reiser også kritiske spørsmål omkring internasjonalisering og hvordan det også innebærer en risiko for nykolonialisme, og at studentene kan se verden gjennom et «turistblikk». Det argumenteres for hvordan dette kan unngås gjennom grundig forberedelse, oppfølging og etterarbeid.

Dette er den første antologien som omhandler forskning på praksis og lengre opphold i det globale sør, og den henvender seg til en bred målgruppe: fra politikere og byråkrater som legger til rette for studentmobilitet i høyere utdanning, til forskere, profesjonsutdannere og studenter. For profesjonsutdanninger som i dag har praksis i sør, vil bidragene kunne gi viktig innsikt i forberedelse før, oppfølging underveis og refleksjoner i etterkant av praksisoppholdet.

Boka kan leses samlet med ulike teoretiske og metodiske perspektiver på studentmobilitet og praksis i det globale sør, men alle kapitlene er skrevet og fagfellevurdert som selvstendige tekster og kan leses som enkeltstående kapitler.

Detailed information

  • Pages: 228
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215056173
  • Publication date: 12.09.2022
  • Book group: 225

Ann Sylvi Larsen

er dosent i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning ved NTNU. Fagfeltet hennes er barnelitteratur og barns narrativer, og hun har gitt ut en rekke artikler, bøker og bokbidrag om disse emnene. Larsen har gitt ut boka Gode grøss - om skrekkfiksjon for og av barn (2015) og er medredaktør for Norskboka 5 - 10. Litteraturboka (2018) samt Støttende skriveundervisning. En sjangerpedagogisk tilnærming til skriveopplæring (2020).
More about the author