Choose format

Coming for sale
5/27/24
NOK 949

Varemerkeloven

Lovkommentar
Varemerkeloven er et sentralt regelverk på immaterialrettens område. Loven er inndelt i tolv kapitler.

Et varemerke er et navn, en logo eller et annet kjennetegn som brukes for å skille varer og tjenester fra hverandre. Varemerkeloven definerer hva som kan være et varemerke, hvordan retten til et varemerke oppstår, hvordan man kan registrere et varemerke, hvilke vilkår som kreves og hvilke rettigheter et beskyttet varemerke gir innehaveren.

Videre reguleres kollisjonstilfeller mellom varemerker og andre navn, og hvilke sanksjoner det medfører å gjøre inngrep i en annens rett etter loven.

Loven beskriver også hvordan retten kan tapes eller overdras, og hvordan og når den kan opphøre.

Lovkommentaren gir grundige kommentarer til alle bestemmelsene i loven. Boken retter seg mot dommere, jurister og andre som befatter seg med varemerkerett.

Detailed information

  • Pages: 300
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046761
  • Publication date: 27.05.2024
  • Book group: 221

Tore Lunde

Tore Lunde er professor i rettsvitenskap ved UiB. I 2001 ble han dr. juris med avhandlingen «God forretningsskikk næringsdrivande imellom». Lunde har tidligere erfaring som advokat, dommer, voldgiftsdommer og medlem av flere granskningsutvalg og tvisteløsningsorganer. Han har særlig arbeidet med markedsrett, immaterialrett og konkurranserett. Han har vært leder av Markedsrådet, medlem av Klagenemnda for industrielle rettigheter og medlem av Konkurranseklagenemnda.
More about the author

Inger Berg Ørstavik

Inger Berg Ørstavik er professor ved Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo. Hun ble ph.d. i 2010 med avhandlingen «Innovasjonsspiralen - patentrettslige, kontraktsrettslige og konkurranserettslige spørsmål ved forbedring av patenterte oppfinnelser». Avhandlingen ble premiert med H.M. Kongens gullmedalje. Ørstavik har erfaring fra Regjeringsadvokaten og fra advokatfirmaet Schjødt og arbeider med immaterialrett, kontraktsrett og konkurranserett. Hun har bred erfaring med undervisning og formidling og har blant annet undervist i internasjonale menneskerettigheter ved Fudan University i Shanghai, Kina.
More about the author