Choose format

NOK 499

Vold i nære relasjoner

Forståelser, konsekvenser og tiltak
Vold i nære relasjoner er i dag anerkjent som et alvorlig samfunnsproblem, 40 år etter at kvinnemishandling ble satt på dagsordenen. I årene som har gått, har det skjedd mye, både når det gjelder hvordan vi forstår volden, og når det gjelder hvordan vi forstår samfunnets håndtering av volden.

Derfor er bokens røde tråd at vold i nære relasjoner må ses som et felt i bevegelse: Nye former for overgrep i familien er avdekket, nye perspektiver er kommet til, og man har tatt i bruk flere begreper for å betegne volden. I kjølvannet av et mer pluralistisk voldsbilde er mange nye tiltak satt i verk. Ulike internasjonale konvensjoner forplikter også Norge til å iverksette tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Denne boken presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om vold i nære relasjoner og belyser spørsmål som:

- Er vold i nære relasjoner fortsatt et likestillingsproblem?
- Hva er seksuell vold i parforhold?
- Hvilke særlige utfordringer har eldre voldsutsatte?
- Hva hindrer voldsutsatte med funksjonsnedsettelse i å søke hjelp?
- Har holdningskampanjer mot vold i nære relasjoner noe for seg?
- Er frivillige organisasjoner fortsatt vaktbikkjer i bekjempelsen av vold i nære relasjoner?
- Hvordan kan man beskytte barn mot vold i foreldretvister?
- Fungerer besøksforbud for voldsutøvere etter sin hensikt?
- Ønsker voldsutsatte at overgriperen blir straffet?
- Hvordan påvirker migrasjon forståelser av kjønnslemlestelse?

Bidragsyterne er forskere tilknyttet voldsprogrammet ved NOVA/OsloMet og NKVTS. Redaktørene er Kristin Skjørten, Elisiv Bakketeig, Margunn Bjørnholt og Svein Mossige.

Detailed information

  • Pages: 290
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215032337
  • Publication date: 19.08.2019
  • Book group: 213

Elisiv Bakketeig

More about the author

Kristin Skjørten

More about the author

Margunn Bjørnholt

More about the author