Velg format

kr 449

Energirikdommens paradokser

Innovasjon som klimapolitikk og næringsutvikling
Hvordan kan norsk innovasjon bidra i overgangen til en framtid uten fossilt brensel? Hva må til for at vår store energirikdom kan bli omskapt til kraftproduksjon? Hva er mulighetene for at vi fortsatt skal ha et dynamisk næringsliv knyttet til elektrisitetsproduksjon? Dette er spørsmål vi tar opp i denne boka.
Norge har i over hundre år vært en storeksportør av energi. I dag står de gamle energisektorene ved et vendepunkt. Oljeproduksjonen synker, og deler av den kraftkrevende industrien flytter ut. Klimautfordringene stiller både petroleumssektoren og kraftproduksjonen overfor nye utfordringer og muligheter. Det finnes store naturressurser som kan utnyttes til å produsere mer kraft i Norge, men de tas i liten grad i bruk. Den langsomme utbyggingen av ny fornybar kraft skyldes i liten grad mangel på teknisk kunnskap og forskning, men snarere uklare politiske rammebetingelser. Boka diskuterer noen av de omfattende endringene som må til dersom Norge skal forbli en energinasjon også i fremtiden.

Boka presenterer et rammeverk som kan brukes til å forstå hvordan teknologiske endringer og innovasjonsprosesser foregår. Dette rammeverket brukes til konkrete analyser av utfordringene og mulighetene for å utvikle ny kraftproduksjon og omstilling i kraftintensiv industri i Norge. Boka trekker på erfaringer fra andre europeiske land og på kunnskap fra innovasjonsstudier. Den gir grunnlag for en bredere debatt om hvordan norsk økonomi og teknologiutvikling inngår i den store omstillingen til et samfunn der fossil energi har en langt mindre plass.

Energirikdommens paradokser henvender seg til alle som er opptatt av den norske energisektoren i klimautfordringenes tidsalder, slik som politikere, næringsliv, forskningsmiljøer og studenter innen innovasjons- og miljøfag.

Boka har bidrag fra flere ledende internasjonale eksperter på feltet i samarbeid med yngre norske forskere.

Informasjon om boka

  • Sider: 272
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215018348
  • Utgivelsesdato: 19.08.2011
  • Bokgruppe: 218