Velg format

På lager
kr 319

Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag

Kirsti Malteruds standardverk "Kvalitative metoder i medisinsk forskning" (3. utgave 2011) er kjent for de fleste innenfor fagfeltet. I mer enn tre tiår har hun høstet praktisk erfaring med ulike kvalitative forskningsmetoder og sett betydningen av å bruke systematisk refleksjon til å gjøre menneskers erfaringer til kunnskap om sykdom og helse.

I fokusgrupper møtes mennesker til samhandling og diskusjon omkring et tema som forskeren ønsker å utvikle kunnskap om. Fokusgruppemetodikk synliggjør merverdien av å samle mennesker i grupper for å utveksle erfaringer, ved at felles innspill bekrefter betydningen av fellesskap og ulikhet. Derfor har Malterud skrevet Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag.

I denne boken presenterer Malterud metodiske prinsipper, prosedyrer og utfordringer for forskere som vil bruke fokusgruppedesign som forskningsmetode. Gjennom sine egne prosjekter har hun lært mye om hva som skal til for at slike gruppesamtaler kan lede til nytenkning innenfor medisinsk teori og praksis. Disse erfaringene deler hun, både for å bistå andre som vil følge etter, og for å bidra til kritiske diskusjoner om ulike valg og posisjoner i forskningsprosessen.

Boken inneholder 23 kapitler organisert i fem hoveddeler: I Gruppediskusjoner kan gi ny kunnskap / II Forberedelse / III Gjennomføring / IV Bearbeiding / V Muligheter og utfordringer.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044309
  • Utgivelsesdato: 20.03.2020
  • Bokgruppe: 893

Kirsti Malterud

Kirsti Malterud (f. 1949) er seniorforsker ved Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen og professor i allmennmedisin. Hennes forskning bygger på erfaringer og spørsmål fra mange års allmennmedisinsk erfaring og omhandler især pasientperspektiver og samhandlingsaspekter ved kronisk sykdom og marginalitet. Malterud har publisert et stort antall teoretiske og empiriske bidrag som har bidratt til å gjøre kvalitative forskningsmetoder kjent og anerkjent i nordisk og internasjonal sammenheng.
Mer informasjon om forfatteren