Velg format

På lager
kr 949

Gransking etter aksjelovene

Relasjonen mellom aksjonærene i aksjeselskaper kan være konfliktpreget. Reglene om gransking har i mer enn hundre år og gjennom fire aksjelover vært en sentral del av minoritetsvernet. Granskingsinstituttet gir aksjonærminoriteten et særskilt grunnlag for innsyn i selskapets forhold, i tillegg til en mulighet til å nyttiggjøre seg andre minoritetsrettigheter. Gransking har nær sammenheng med prinsippene om likhet, åpenhet og lojalitet i selskapsforhold samt grunnleggende krav til selskapsstyring. Utviklingen innen aksjeretten gir stadig økt relevans for granskingsinstituttet.

Granskingsprosesser aktualiserer mange rettslige spørsmål. Fremstillingen følger prosessen i en aksjerettslig gransking og drøfter lovvilkår, forarbeider, rettspraksis og teori i forbindelse med aksjonærenes initiativ og vedtakelse, rettens saksbehandling og avgjørelse, granskers undersøkelser og avslutning av granskingen.

Boken gir en samlet og detaljert fremstilling av granskingsreglene til nytte for advokater, domstoler, aksjonærer, styremedlemmer, ledere og andre som berøres av gransking.

Informasjon om boka

  • Sider: 528
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215050829
  • Utgivelsesdato: 29.04.2022
  • Bokgruppe: 221

Jacob S. Bjønness-Jacobsen

Mer informasjon om forfatteren