Spørsmål og svar -NUBU 4-16


Er det sertifiseringskrav til NUBU testen? I så fall blir man sertifisert på introduksjonskursene?

Det er ikke sertifiseringskrav til NUBU 4 - 16. Det er ikke tradisjon for sertifisering av motoriske tester i Norge. I USA og flere land i Europa er det heller ikke krav til sertifisering. I manualen understreker vi på side 10 at testen forutsetter tilstrekkelig kjennskap til - og kunnskap om - så vel barns og ungdoms motoriske og øvrige normale utvikling, så vel som utviklingsforstyrrelser. Vi anbefaler imidlertid deltakelse på kurs, eventuelt å danne en gruppe med andre som vil bruke NUBU 4-16, slik at en kan diskutere prosedyrene, skåring og den kliniske håndtering av resultatene.

Hvorfor har ikke NUBU 4-16 sertifiseringskrav?

Det er flere argumenter for sertifisering. For eksempel bedre kontroll over bruken av testen og økt kompetanse hos brukere.

Argumentene mot sertifisering er blant annet at en da må ha et apparat for sertifiseringen, inkludert gode "eksamensoppgaver" eller kriterier for å vurdere at noen har bestått prøven etter gjennomgått kurs/opplæring, at kommersielle mer enn vitenskapelige forhold kommer i fokus, og at behovet for kurs/sertifisering vil variere med profesjon.

Vi er redd at alt dette ville kunne bidra til at færre barn blir testet. Den omfattende standardiseringen og kliniske tilretteleggelsen som fremgår av manualene er etter vårt syn den beste hjelp til adekvat og nyttig bruk av NUBU 4 - 16.

Kan dere si noe om hva som er forskjellen på NUBU 4-16 og ny ABC? (Vi har gammel ABC, og den er jo ikke ulik den nye.)

Hvis det er slik at dere har den gamle ABC-testen,  vil vi anbefale å supplere med NUBU 4–16. NUBU 4–16 inneholder to ulike tester (av motorisk funksjon og forekomst av soft neurological signs) som begge kan brukes i forhold til ulike barn i alderen 4–16 år. Testene kan også brukes hver for seg, f.eks. at en lege gjør soft sign-testen og en annen fagperson utfører den motoriske testen. Noe som gir et godt grunnlag for tverrfaglig samarbeid der det er viktig.  

I og med at barn som testes med NUBU 4–16 både skal utføre oppgaver de behersker bra og oppgaver de ikke behersker så bra, vet en mye om barnets motoriske kompetanse etter endt testing. Barnet blir testet på flere oppgaver i økende vanskelighetsgrad innenfor fem ulike områder i Motorisk test. Ikke bare på oppgaver i forhold til egen alder slik prosedyren for ABC-testen er.  
Tilbakemeldingen fra de 12 fysioterapeutene som var med i reliabilitetstudien, var at de opplevde Motorisk test i NUBU 4-16 som mer sensitiv enn ABC-testen. Dermed kan barn som har motoriske vansker som ikke er erkjent, blir bedre forstått ut fra sin egen kompetanse og eventuelt få hjelp som er bedre tilpasset både når det gjelder tiltak som fremmer videre utvikling der de allerede fungerer godt, og spesielt når det gjelder tilrettelagt trening ut fra behov for å utvikle nye ferdigheter. Vår erfaring er at NUBU 4–16 gir en bredere beskrivelse av barnets samlede fungering.  Skåringsprogrammet gir mulighet til å få frem en profil av både gode og mindre gode sider, som er nyttig i tiltaksplanlegging.  
Samlet sett avspeiler Motorisk test og Soft sign-test i NUBU 4–16 et bredt bilde av motorisk funksjon.

Hvor lang tid må man beregne på testen?

Beregn en og en halv time på hele testen. Avhengig av hvor rutinert du er og hvor samarbeidsvillig barnet er.

Hvilke funksjoner blir testet?

For soft sign oppgavene har alle barn utført de samme oppgavene, og vi har beregnet hva som kan forventes på ulike alderstrinn for de ulike oppgavene.
Testleddene i soft-sign undersøkelsen i NUBU er valgt fordi de i en epidemiologisk sammenheng var den beste prediktor av avvik ved en bredere undersøkelse av barn på Isle of Wight (Rutter et al., 1970). Muligheten for at en slik undersøkelse kan gi klinisk viktig informasjon er vesentlig bedret når vi kjenner forekomsten av soft signs i et norsk befolkningsutvalg av barn og ungdom fra 4 -16 år. I klinisk arbeid vil påvisning av nevrologiske soft signs kunne støtte en eventuell nevropsykologisk undersøkelseskonklusjon om at testresultatene er forenlig med at barnets problemer har et nevrobiologisk grunnlag.

Den motoriske testen i NUBU 4-16 tar utgangspunkt i Oseretskys ”test of motor proficiency” (Oseretsky, 1946). Denne testen har vært et viktig grunnlag for utvikling av andre motoriske tester (Bruininks, 1978, Stott et al, 1972, Henderson og Sugden, 1992).

Testen består av fem ulike områder, med 10 oppgaver i stigende vanskelighetsgrad innen hvert område. Det er altså ulike motoriske ferdigheter som testes, og vi har nå normer for alle de 50 oppgavene, beskrevet i form av en aldersekvivalent.

Vi ville undersøke om de motoriske oppgavene både hver for seg og samlet fanget opp endring med økende alder. Hvert barn ble derfor testet på oppgaver opptil to år over kronologisk alder og inntil to år under kronologisk alder. Således er normative kriterier for alle oppgavene i Motorisk test beregnet på grunnlag av funn i inntil 5 og minimum 3 aldersgrupper og analysert med hensyn på en aldersgruppe i de deskriptive statistiske analysene. For å komme frem til en samlet måte å uttrykke resultatet på benyttet vi Rasch-modellering for å angi et motorisk ferdighetsnivå.

Hvordan kom man fram til referanseutvalget?

Utvalget er 272 barn og ungdom, tilfeldig trukket i Østensjø bydel av Statistisk sentralbyrå, og jevnt fordelt innen hver aldersgruppe og mellom aldersgrupper og kjønn. Barn med erkjente tilstander og eller hjelpetrengende behov, ble ekskludert.

Lagring av skåringsskjema

Jeg har akkurat fått lagret mal for skåringsskjema på min PC. Jeg har imidlertid problemer med å få lagret den ferdig utfylte lagrede versjonen. Hvilket filformat er dette?

Det er ikke mulig å åpne resultater ved å dobbeltklikke på resultatfilen. En må først åpne skåringsprogrammet, og så velge Åpne... fra menyen Arkiv (oppe til venstre i bildet). Hvis du ikke ser resultatfilen du vil åpne i dialogboksen som kommer frem når du ser i riktig mappe på din PC, kan det hende at du ser den ved å velge "Alle filer" i den lille trekk-ned-menyen som er ovenfor "Åpne" eller "Open"-knappen lengst ned til høyre i bildet.

Du skriver ut resultatene ved å klikke på "Vis resultat" og når du har resultatarket fremme på skjermen velger du Skriv ut fra menyen Arkiv i bildet med resultatarket.