Velg format

På lager
kr 649

Innføring i trygderett

5. utgave ved Imran Haider
Denne boka gir en grundig og lettfattelig innføring i hovedlinjene i norsk trygderett.
Etter en kort historisk innledning og presentasjon av grunnbegrepene, behandles rettskilde- og rettssikkerhetsspørsmålene i trygderetten. Deretter gjøres det rede for hvordan folketrygdens ytelser dekker utgifter til livsopphold. Dette inkluderer reglene om sykepenger, foreldrepenger, dagpenger under arbeidsløshet, arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, overgangsstønader og pensjoner, som skal gi økonomisk sikkerhet ved bortfall av arbeidsinntekt og tap av forsørger. Videre drøftes forholdet til pensjoner utenfor folketrygden, samordning av pensjoner, reglene om yrkesskader og forholdet til erstatning, privat forsikring og sosiale tjenester. Boka tar sikte på å gi forståelse for trygderettens samspill med andre regler og folketrygdens funksjon samfunnet.

Siden forrige utgave ble publisert i 2009, har det skjedd en rekke endringer i lovverket. Boka er derfor oppdatert med gjeldende lover, forskrifter og praksis.

Boka er først og fremst en lærebok for jusstudenter, men kan også være relevant for studenter innenfor helse- og sosialfag. For praktikere med behov for en oversiktlig, oppdatert, grundig og lett tilgjengelig fremstilling av norsk trygderett kan boka være et nyttig verktøy.

Informasjon om boka

  • Sider: 304
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215028309
  • Utgivelsesdato: 13.07.2018
  • Bokgruppe: 211

Imran Haider

Imran Haider er advokat i LOs juridiske avdeling. Han har tidligere blant annet arbeidet som forsvarer, dommerfullmektig og rådgiver hos Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker. Som universitetsstipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo skrev Haider doktoravhandling om «Folketrygdlovens inntektsbegreper».
Mer informasjon om forfatteren

Asbjørn Kjønstad

Asbjørn Kjønstad (1943-2015) var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo gjennom mer enn 40 år. Trygderetten var hans viktigste fagområde. Kjønstad var leder for Trygdelovutvalget som utarbeidet utkastet til folketrygdloven av 1997, og leder for Ankenemnda for sykepenger (1978-2013).
Mer informasjon om forfatteren