Velg format

kr 639

Integrert kystsoneforvaltning

Planfaglege, samfunnsvitskapelege og juridiske perspektiv
Denne boka er eit resultat av eit fireårig tverrfagleg forskingsprosjekt, PlanCoast, finansiert av Norges Forskningsråd. Ein raud tråd i prosjektet har vore konseptet om ei integrert kystsoneforvaltning gjennom kommunal og regional planlegging etter plan- og bygningslova og forvaltning etter sektorlovverket. Forventninga om å sjå sjø- og landområde i samanheng på tvers av kommune- og sektorgrenser er også sentral i boka.

Felles for alle artiklane i boka er at dei tek opp og diskuterer dagsaktuelle fenomen i den norske kystsona. Boka inneheld både planfaglege, samfunnsfaglege og juridiske fagartiklar. Enkelte artiklar er skrivne i samarbeid mellom forfattarar med ståstad i ulike fag for å sikre tverrfaglege tilnærmingar. Boka inneheld også artiklar frå fagpersonar i forvaltninga som dagleg handterer problemstillingar om bruk og vern av sjø.

Eit gjennomgåande trekk i boka er korleis planlegging etter plan- og bygningslova fungerer som integrerande reiskap i kystsona, i samspel med sektorlovverket, og kva forfattarane meiner er dei viktigaste utfordringane for å oppnå ei slik meir integrert forvaltning av kystsona i åra som kjem.

Boka er redigert av Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis ved Fakultet for landskap og samfunn, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og prosjektleiar i PLANCOAST Katrine Broch Hauge, førsteamanuensis ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo.

Informasjon om boka

  • Sider: 612
  • Språk: Bokmål/Nynorsk
  • ISBN: 9788215045085
  • Utgivelsesdato: 18.08.2021
  • Bokgruppe: 211

Katrine Broch Hauge

Katrine Broch Hauge er cand.jur fra UIB (2003) og ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2015). Broch Hauge er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, NIFS, UiO, og underviser i fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.
Mer informasjon om forfatteren

Knut Bjørn Stokke

Knut Bjørn Stokke, førsteamanuensis i by- og regionplanlegging, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Stokke har over mange forsket på kommunal og regional kystsoneplanlegging. Stokke, K.B. og Haukeland, J.V. (2018). Balancing tourism development and nature protection across national park borders - a case study of a coastal protected area in Norway. Journal of Environmental Planning and Management, 61:12, s. 2151-2165.
Mer informasjon om forfatteren