Velg format

kr 599
Forventet i salg 18.08.2021

Integrert kystsoneforvaltning

Planfaglige, samfunnsvitenskapelige og juridiske perspektiver

Informasjon om boka

  • Sider: 612
  • Språk: nor
  • ISBN: 9788215045085
  • Utgivelsesdato: 18.08.2021
  • Bokgruppe: 211
Hvordan kommunal og regional planlegging i kystsonen fungerer som integreringsredskap etter plan- og bygningsloven (pbl), er det sentrale temaet i boka. Mye oppmerksomhet er viet samspillet med andre sektorlover og sektoretater som også styrer utviklingen av kystsonen, samt hvordan forvaltningen evner å avveie ulike og ofte motstridende interesser og aktiviteter.

Boka er et resultat av et tverrfaglig team av forskere innen juss og samfunnsvitenskap ledet av NMBU, i utgangspunktet knyttet til forskningsprosjektet PlanCoast (Integrert kystsoneplanlegging - legale og juridiske utfordringer), som er finansiert av Norges forskningsråd. Fokuset er forvaltning og planlegging av arealer, ressurser og rettigheter i kystsonen. Gjennom forskningsprosjektet har forfatterne undersøkt rammevilkårene for integrert forvaltning av kystsonen på tvers av sektorer og myndighetsnivå, bl.a. gjennom konkrete casestudier i ulike deler langs kysten av Norge. I tillegg er det tatt med noen bidrag fra praksisfeltet og forskningsbidrag fra nabolandene Sverige og Danmark.

Målgruppa for boka er fagpersoner som arbeider med praktisk forvaltning og planlegging av kystsonen på ulike nivåer, både i kommune, fylkeskommune og statlig forvaltning. Forfatterne har også ønsket å lage en bok som kan leses av og gi kunnskap til studenter innenfor plan- og forvaltningsfag eller andre profesjonsrettede studier innenfor areal- og ressursforvaltning.

Katrine Broch Hauge

Katrine Broch Hauge er cand.jur fra UIB (2003) og ph.d. i rettsvitenskap fra UiO (2015). Broch Hauge er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, NIFS, UiO, og underviser i fast eiendoms rettsforhold, miljørett og ekspropriasjonsrett.
Mer informasjon om forfatteren