Velg format

På lager
kr 799

Norsk sivilprosess

Informasjon om boka

  • Sider: 536
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215024455
  • Utgivelsesdato: 20.12.2015
  • Bokgruppe: 211
NORSK SIVILPROSESS er en fremstilling av domstolenes oppgaver i sivile saker og behandlingen av sivile saker.
Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess, og gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Han peker på forskjellige lovgivningspolitiske valg og drøfter ulike formål for og mål med rettergangen.

Norske domstoler står internasjonalt i første rekke i å bidra til effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebærer en omfattende reform av domstolsbehandlingen av sivile saker, som i flere sammenhenger tilsier at man frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Forfatteren legger derfor hovedvekten på loven og på rettspraksis etter at tvisteloven trådte i kraft i 2008. Betydningen av grunnlovreformen i 2014 og internasjonale konvensjoner blir også tatt opp. Forfatteren understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken.

«Et første spørsmål er derfor om Backers bok egentlig bringer noe nytt innen sivilprosessen. Svaret på dette er ubetinget ja.»
«Både studenter og praktikere bør kunne ha stor glede av Backers bok, som gis de beste anbefalinger.»
Advokat (H) Per M. Ristvedt, Advokatbladet

Inge Lorange Backer

Inge Lorange Backer var professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1987 til 1995. I perioden 1995-2008 var han ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling. Siden november 2008 har han igjen arbeidet som professor ved Det juridiske fakultet i Oslo.
Mer informasjon om forfatteren