Velg format

På lager
kr 1 159

Norsk sivilprosess

3. utgave
NORSK SIVILPROSESS er en fremstilling av domstolenes rolle i sivile saker og måten sivile rettstvister blir behandlet på.

Forfatteren ser på saksbehandlingen i domstolene som en beslutningsprosess. Boken gir en systematisk og realistisk fremstilling av spørsmål som melder seg i løpet av en slik prosess. Forfatteren drøfter ulike formål for og mål med rettergangen, peker på lovgivningspolitiske valg og understreker dommerens rolle i saksstyringen og rettsbruken.

Norske domstoler står internasjonalt langt fremme når det gjelder effektiv tvisteløsning. Tvisteloven av 2005 innebar en stor reform som tilsier at man i flere sammenhenger frigjør seg fra eldre tenkning og praksis. Forfatteren trekker også inn grunnlovreformen i 2014, internasjonale konvensjoner og regler fra annen lovgivning for å belyse spørsmål som domstolprosessen kan reise, og metodespørsmål blir drøftet i et eget kapittel. Tredje utgave er oppdatert med lovendringer og rettspraksis fra senere år, og noen avsnitt er skrevet om.

Informasjon om boka

  • Sider: 632
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215068978
  • Utgivelsesdato: 04.07.2024
  • Bokgruppe: 221

Inge Lorange Backer

INGE LORANGE BACKER er professor emeritus ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Bak seg har han en bred akademisk karriere, hvor han i tillegg til sivilprosess særlig har arbeidet med forvaltningsrett, miljørett og lovgivningslære. Som ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling 1995‒2008 og leder for en rekke lovutredningsutvalg har Backer hatt innflytelse på rettsreglene som nye tider har fordret.
Mer informasjon om forfatteren