Velg format

På lager
kr 439

Rektor som leder og sjef

Styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen
Boka presenterer resultater fra nyere empiriske studier om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Hensikten er å bidra med resultater og analytiske perspektiver som kan hjelpe skoleledere til å forme en kunnskapsbasert praksis på sin arbeidsplass, og å forstå de utfordringene de møter i sin daglige praksis. I flere av kapitlene i boka analyserer forfatterne praktiske caser som kan fungere som et speil når skoleledere reflekterer over sin egen praksis.

Internasjonale studier som har påvist skoleledernes betydning for skoleutvikling finner gjenklang i nyere norske studier som har undersøkt relasjonen mellom ledelse og innovasjonsarbeid i skolen.

Skoleledere har et uttalt ansvar og en viktig funksjon i arbeidet med kunnskapsutvikling i kollegiet, og de har ansvar for å utvikle egen kompetanse. Flere nordiske studier viser imidlertid at skoleledere tolker handlingsrommet sitt svært forskjellig, og at dette påvirker skolens praksis og lederens rolleutøvelse. Mye tyder på at skolene ikke i tilstrekkelig grad makter å nyttiggjøre seg og utvikle kompetansen de besitter, og kanskje heller ikke dra nytte av de forskningsbidrag som foreligger. Dette er en av flere utfordringer som denne boka tar opp.

Boka er en vitenskapelig antologi og representerer et viktig bidrag til den forskningsbaserte undervisningen innenfor utdanningsledelse og det nasjonale rektorprogrammet.

Bokas redaktører er Jorunn Møller og Eli Ottesen. Bidragsytere forøvrig er: Fred Carlo Andersen, Kari Bachmann, Tor Colbjørnsen, Charles Hammersvik, Kristin Helstad, Henning Jakhelln, Ruth Jensen, Kirsten Sivesind, Guri Skedsmo, Trond Welstad og Marit Aas. Instituttleder Sølvi Lillejord skriver avslutningskapitlet. Redaktørene og de fleste bidragsyterne arbeider ved ILS, Universitetet i Oslo, mens Kari Bachmann arbeider ved Høgskulen i Volda og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215044415
  • Utgivelsesdato: 21.03.2020
  • Bokgruppe: 893

Jorunn Møller

Jorunn Møller er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
Forskningsinteressen er særlig knyttet til den pedagogiske ledelsesfunksjonen i skolen, men også til styring og ansvarliggjøring av skolen. Hun er involvert i flere internasjonale forskningsnettverk og har publisert en rekke norske og internasjonale artikler og bøker om ledelse i grunnskole og videregående opplæring. I utviklingen av masterprogrammet i utdanningsledelse ved Universitetet i Oslo har hun spilt en sentral rolle.
Mer informasjon om forfatteren