Velg format

På lager
kr 939

Rettsgebyrloven

Lovkommentar
Boken inneholder grundige kommentarer til hver enkelt paragraf i loven med tilhørende forskrift. Det redegjøres detaljert for de lovendringer som har funnet sted, for relevante lovforarbeider og en omfattende rettspraksis.

Rettsgebyrer er de beløp som borgerne skal betale til staten for bruken av rettsapparatets tjenester. Bestemmelsene om rettsgebyr er samlet i rettsgebyrloven av 17. desember 1982 nr. 86. De sentrale bestemmelsene i loven gjelder gebyrplikten for behandlingen av sivile saker og skjønn i domstolene. Den inneholder også bestemmelser om gebyrplikt for tvangsfullbyrdelse og midlertidig sikring, og for skifte- og konkursbehandling. Loven er endret en rekke ganger. Den har reist atskillige tvilsspørsmål og har gitt grunnlag for en mer omfattende rettspraksis enn lovgiverne kunne forestille seg. Kjennskap til loven er nødvendig for alle brukere av rettsapparatets tjenester.

Informasjon om boka

  • Sider: 264
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215031804
  • Utgivelsesdato: 22.04.2020
  • Bokgruppe: 221

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie er født i 1942 og tok juridisk embetseksamen i 1968. Han har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og byrettsdommer, siden 1987 i Borgarting lagmannsrett som lagdommer, lagmann og som førstelagmann fra 1996 til 2010. Han har både som advokat og dommer hatt en omfattende praksis med ekspropriasjonsrettslige og skjønnsprosessuelle problemstillinger. Han har gjennom hele karrieren vært engasjert i problemene knyttet til fri rettshjelp og den enkeltes tilgang til rettsapparatet.
Mer informasjon om forfatteren