Velg format

På lager
kr 799

Akvakulturloven

Lovkommentar
Akvakultur, og særlig oppdrett av laks og ørret, har på kort tid utviklet seg til å bli Norges nest største eksportnæring. Laksenæringen er fremdeles i en utviklingsfase både langs kysten hvor den har vokst frem, og nå også i økende grad på land og til havs. Nye teknologiske løsninger er i fremmarsj, og akvakultur med andre arter enn laks og ørret er også i utvikling.

Akvakulturnæringen er underlagt en omfattende offentlig regulering. Reguleringene berører blant annet omfang og innrettelse av produksjonen, bruk av sjø- og landarealer, fiskehelse og -velferd, miljømessige forhold og bredere samfunnsmessige hensyn.

Lov om akvakultur (akvakulturloven) trådte i kraft 1. januar 2006 og er den sentrale loven som regulerer næringen. Loven har et bredt virkeområde og omfatter enhver akvakulturaktivitet i en svært differensiert næring.

Det er senere kommet flere lovendringer, og en rekke forskrifter er gitt i medhold av loven. Loven er i stor grad en fullmaktslov, og en stor del av de praktisk viktigste reguleringenefremgår av forskrifter og enkeltvedtak. I tillegg berøres næringen, dels gjennom henvisninger inntatt i akvakulturloven, av andre lover med tilhørende forskrifter. Dette gjelder blant annet matloven, dyrevelferdsloven, forurensningsloven, vannressursloven, naturmangfoldloven, havne- og farvannsloven og plan- og bygningsloven. Også annet regelverk som panteloven og tinglysingsloven er relevant på enkelte områder. Den fragmenterte reguleringen av næringen medfører et behov for veiledning i regelverket.

Formålet med denne kommentarutgaven er å gi en oversiktlig og praktisk orientert fremstilling av gjeldende rett på området, med hovedvekt på akvakulturlovens lovtekst, forarbeider og praksis. Med bakgrunn i rettskildebildet og ut fra de spørsmål som er viktige for næringsutøvelsen, vil øvrige relevante lover og forskrifter gitt i medhold av akvakulturloven og andre lover, også berøres der det er naturlig. Det har tradisjonelt vært lite juridisk litteratur på området, og vårt mål er at boken skal være et nyttig bidrag for alle som har behov for å forstå og praktisere loven.

Bjørn-Ivar Bendiksen er partner og advokat i SANDS Advokatfirma DA. Tidligere har han vært dommerfullmektig i Nord-Troms tingrett. Han har i en årrekke arbeidet mot sjømatnæringen med regulatoriske spørsmål, transaksjoner samt tilvirkningskontrakter og andre bransjespesifikke kontrakter.

Halfdan Mellbye er partner og advokat i SANDS Advokatfirma DA. Tidligere har han vært amanuensis ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har i mer enn 30 år arbeidet med reguleringen av sjømatnæringen og med forvaltningsrettslige spørsmål. Han underviser i reguleringen av havbruksnæringen ved Universitetet i Bergen.

Informasjon om boka

  • Sider: 336
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215037325
  • Utgivelsesdato: 10.04.2024
  • Bokgruppe: 221

Halfdan Mellbye

HALFDAN MELLBYE er advokat med møterett for Høyesterett og har arbeidet med den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen i mer enn 30 år, først som forsker ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og deretter som advokat. Han arbeider i dag ved Advokatfirmaet Steenstrup Stordranges kontor i Bergen. Han har i en årrekke hatt undervisningsansvaret for det juridiske emnet som inngår i utdannelsen av fiskehelsebiologer ved Universitetet i Bergen. Han har også skrevet en lang rekke artikler i fagpressen for fiskeri- og akvakulturnæringen og er en aktiv deltaker i den offentlige debatten om havbruksnæringen.
Mer informasjon om forfatteren

Bjørn-Ivar Bendiksen

Mer informasjon om forfatteren