Velg format

På lager
kr 329

Arbeidsplaner, læringsmål og vurdering

Hva gjør vi?
Bruk av arbeidsplaner kan på mange måter anses som ett av praksisfeltets forsøk på å imøtekomme kravet om tilpasset opplæring i skolen. Forfatterne av denne boka fra 2010 setter søkelys på bruken av dette pedagogiske verktøyet.

Arbeidsplaner styrer det faglige arbeidet i klasserommet i stor grad og framstår som et svært hendig verktøy for læreren. Men hvorfor bruker vi arbeidsplaner?
Hva bør de inneholde, og hvordan bør de se ut?
Hva kjennetegner gode læringsmål?
Hva er det spesielt viktig å ta hensyn til i underveisvurderingen?
Skal underveisvurderingen virke inn på sluttvurderingen av en elev?

Dette er noen av spørsmålene som blir diskutert i boka. Drøftelsen er praksisnær og tar utgangsunkt i klasseromsobservasjoner og intervjuer med elever og lærere gjennomført i PISA-studien.

Selv om arbeidsplaner åpenbart spiller en viktig rolle i forhold til undervisning og læring i norsk grunnskole, er ulike utfordringer knyttet til bruken av dette pedagogiske verktøyet i liten grad blitt gjenstand for kritiske undersøkelser.

- Bokas store styrke ligger i at den ikke bare peker på problemer, men først og fremst at den gir gode og konkrete råd om hvordan arbeidsplanene bør utformes og brukes .... Hvis vi følger de rådene forfatterne gir, bør vi i større grad enn i dag kunne nærme oss målet om tilpasset opplæring. Boka bør leses grundig av alle landets lærere og lærerstudenter. - (Bjørn Ljungmann, Bedre skole 4/10)

Informasjon om boka

  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215057750
  • Utgivelsesdato: 11.06.2021
  • Bokgruppe: 895

Cecilie Pedersen Dalland

Cecilie Dalland er førsteamanuensis i pedagogikk ved OsloMet der hun underviser i pedagogikk, forskningsmetoder, kreativitet og oppgaveskriving. Hun har flere års erfaring som veileder, sensor og foredragsholder, i tillegg til ti års erfaring som lærer i grunnskolen i Oslo. Dalland har en doktorgrad om elevers bruk av arbeidsplaner, og har utgitt en rekke bøker og artikler. De tre bøkene, Studentens hva, hvordan og hvorfor (2016), Kreativitet i skolen (2017) og Gode foreldrerelasjoner. Skole-hjem-samarbeid i grunnskolen (2020) er praktiske bøker som alle er rettet mot lærerstudenter og lærere.
Mer informasjon om forfatteren

Ole Kristian Bergem

Ole Kristian Bergem, PhD, er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Universitetet i Oslo. Han har deltatt i flere av de store forskningsprosjektene som har ligget under dette instituttet, som PISA+, TIMSS og PISA. Bergem har flere års undervisningserfaring fra grunnskolen.
Mer informasjon om forfatteren