Velg format

På lager
kr 829

Dyrevelferdsloven.

Kommentarutgave
Dyrevelferdsloven tilkjennegir dyrs egenverdi, noe som har skapt internasjonal oppsikt. Lovens formål er ikke bare å fremme god dyrevelferd, men også respekt for dyr. Loven gir generelle føringer om holdninger til dyr. I denne boken behandler forfatterne alle bestemmelsene i den nye loven, og sier noe om hvordan reglene skal tolkes i lys av lovforarbeider, rettspraksis mv.
Den nye loven inneholder et eksplisitt forbud mot seksuell omgang med dyr. Dette er et eksempel på at dyrevelferdsloven i større grad enn dyrevernloven tilkjennegir at dyr skal behandles med respekt. Videre stiller loven kompetansekrav til alle som har med dyr å gjøre. Barn under 16 år skal ikke ha selvstendig ansvar for dyr. Loven innfører også en generell varslingsplikt som pålegger enhver å melde fra hvis det er grunn til å tro at dyr blir mishandlet eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell. Loven bygger på ny kunnskap om dyr og dyrevelferd og legger vekt på dagens holdninger til dyr. At mennesker er opptatt av dyr og deres velferd gjenspeiles i de uvanlig mange høringssvarene som ble innsendt under lovarbeidet. Et viktig bakteppe for lovarbeidet har dessuten vært fiskerioppdrettsnæringen som knapt fantes den gang forrige lov ble utformet.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Informasjon om boka

  • Sider: 480
  • Språk: Bokmål
  • ISBN: 9788215015415
  • Utgivelsesdato: 08.04.2011
  • Bokgruppe: 221

Inger Helen Stenevik

Inger Helen Stenevik er utdannet jurist fra Universitetet i Bergen. Hun har bred erfaring med offentlig forvaltning på dyrevelferdsområdet gjennom mange års arbeid i Landbruksdepartementet, Statens dyrehelsetilsyn og seinere Mattilsynet. Hun ledet prosjektgruppen som fremmet forslaget om ny dyrevelferdslov til Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet. Stenevik har også utdanning i biologi og driver i dag en sauegård i Sunnfjord.
Mer informasjon om forfatteren

Cecilie M Mejdell

Cecilie Marie Mejdell er veterinær og dr.scient. fra Norges veterinærhøgskole. Hun har i en årrekke arbeidet med dyrevelferd og er nå ansatt ved Veterinærinstituttet i Oslo som forsker med dyrevelferd som fagområde. Mejdell var sentral i arbeidet med Stortingsmeldingen om dyrvelferd, var med i referansegruppen til ny dyrevelferdslov og har bidratt i utredningsarbeid som danner grunnlaget for den nye loven. Mejdell har dessuten vært sekretær i Rådet for dyreetikk gjennom 15 år.
Mer informasjon om forfatteren