Fanny Duckert

Fanny Duckert

Fanny Duckert er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo.

Books by Fanny Duckert