Choose format

In stock
NOK 419

Barnefordeling i domstolen

Når barnets beste blir barnets verste
Det er de vanskelige barnefordelingssakene denne boken handler om. Praksis viser at problemet øker, både i intensitet og omfang. Forfatterne viser hvordan barna mange ganger faller inn under to ulike lover: barneloven og barnevernloven. Det vanntette skottet mellom lovene kan gjøre dette til et alvorlig rettssikkerhetsproblem for de barna det gjelder. Et eksempel er når samvær fastsatt av barneloven gjennom domstolen, hindrer barnevernet å trygge og beskytte barn i saker hvor det er mistanke om, eller avdekket vold under samvær.

Slik barneloven praktiseres i dag, blir barnets beste ofte i domstolen synonymt med å få til en mest mulig lik fordeling av barnets tid mellom foreldrene, uavhengig av om dette gagner det enkelte barn. Et sentralt spørsmål i boken er hvorfor foreldres rettigheter skal overordnes det som er best for det enkelte barn?

Boken er delt i to. Del 1 består av seks fortellinger fra foreldre som står i eller har stått i dype konflikter rundt barnefordeling. Del 2 drøfter konfliktene som avdekkes gjennom fortellingene i lys av forskning og praksis på området. Praksis er hentet inn gjennom intervjuer med dommere, advokater, sakkyndige, ansatte i barnevern og familievern, politi, fylkesnemndsledere, ansatte ved krisesentre og ved barnehus. Avslutningsvis drøfter forfatterne andre måter å håndtere disse sakene på, fortrinnsvis utenfor domstolen.

Temaet er aktuelt for studenter i barnevern og sosialt arbeid, samt videreutdanninger i barnevern og familieterapi. Yrkesaktive sosialarbeidere, psykologer og jurister vil også finne denne boken interessant og viktig. For foreldre som i dag står i slike konflikter, vil boken kunne gi innsikt i de prosesser som foregår både i og utenfor domstolen.

Detailed information

  • Pages: 176
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215020280
  • Publication date: 27.08.2012
  • Book group: 223

Fritz Leo Breivik

Fritz Leo Breivik er førstelektor ved Universitetet i Nordland hvor han underviser i journalistikk. Ved universitetet leder Breivik et tverrfaglig etisk nettverk og han sitter også i et nasjonalt arbeidsutvalg for profesjonsetikk. Breivik arbeidet i mange år som journalist, og ble i 1994 tildelt Den store journalistprisen, og SKUP-diplom for kritisk undersøkende journalistikk
More about the author

Kate Mevik

Kate Mevik er barnevernspedagog og sosiolog. Hun arbeider som dosent ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet.
More about the author