Choose format

In stock
NOK 669

Barnevernsrett

Barnevernsrett er en rettsvitenskapelig antologi om barnevernsloven av 2021. Det er den første samlede publikasjonen fra det norske barnerettslige miljøet som gir en grundig og analytisk gjennomgang av den nye barnevernsloven.

De elleve forfatterne er forskere innen barnerett og menneskerettigheter, og flertallet av forfatterne har skrevet doktoravhandlinger i barnevernsrett. Antologiprosjektet er et samarbeid mellom fire universiteter.

Bokens første del redegjør for utviklingstrekk, relevante menneskerettigheter, barnevernets organisering og grunnprinsippene. Del 2 behandler barnevernets tiltak. Del 3 tar for seg saksbehandlingsreglene i barnevernstjenesten og barneverns- og helsenemnda og tilsyn med barnevernet. Del 4 omhandler forholdet mellom barnevernstjenesten og sentrale samarbeidende instanser.

Forfatterne foretar en grundig redegjørelse for og analyse av bestemmelsene i barnevernsloven, den forutgående lovprosessen, hvilke endringer som er gjort i forhold til barnevernloven av 17. juli 1992, og hvorfor. Nyere Høyesterettspraksis og praksis fra EMD er behandlet og drøftet. Boken inneholder også rettspolitiske vurderinger og diskusjoner, og samfunnsvitenskapelig forskningslitteratur trekkes inn. Betydningen av et rettighetsbasert barnevern er et gjennomgående fokus i boken.

Målgruppen for boken er advokater, forskere, ansatte i barnevernet, studenter og alle andre som arbeider med eller interesserer seg for barnevernsrett.

Redaktører for boken er Kirsten Sandberg og Elisabeth Gording Stang. Øvrige bidragsytere er Lena Bendiksen, Karsten Brynildsrud, Ragnhild Collin-Hansen, Trude Haugli, Julia Köhler-Olsen, Mons Oppedal, Randi Sigurdsen, Christian B. Sørensen og Karl Harald Søvig.

Detailed information

  • Pages: 632
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215067308
  • Publication date: 19.09.2023
  • Book group: 223

Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang er dr. juris og professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Hun underviser og forsker i barnerett/barnevern, forvaltningsrett og menneskerettigheter, med særlig interesse for forholdet mellom frivillighet og tvang i barnevernet, barn som rettssubjekt og barns rett til medvirkning, barns behov for omsorg og beskyttelse og foreldrenes rett til privat- og familieliv, herunder rettsvernet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep og rettsstillingen til mindreårige asylsøkere. Hun er også opptatt av rettsvitenskapens samvirke med andre samfunnsvitenskaper i forskning og formidling. Stang er fagansvarlig for etter- og videreutdanningen Juss i barnevernfaglig arbeid, og underviser ellers på bachelor og master i barnevern. Hun har tidligere bl.a. arbeidet i Barne- og likestillingsdepartementet, ved Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter (UiO).
More about the author

Kirsten Sandberg

Kirsten Sandberg er professor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, hvor hun underviser i blant annet barnerett, forvaltningsrett og velferdsrett. Hun var medlem av FNs barnekomité 2011-2019 og ledet komiteen 2013-2015. Tidligere har hun arbeidet i Justisdepartementets lovavdeling og som dommer, blant annet som konstituert høyesterettsdommer. Hun har skrevet bøker og artikler innen barnevernjuss og annen barnerett, særlig barns menneskerettigheter.
More about the author