Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang

Elisabeth Gording Stang er dr. juris og professor i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, OsloMet. Hun underviser og forsker i barnerett/barnevern, forvaltningsrett og menneskerettigheter, med særlig interesse for forholdet mellom frivillighet og tvang i barnevernet, barn som rettssubjekt og barns rett til medvirkning, barns behov for omsorg og beskyttelse og foreldrenes rett til privat- og familieliv, herunder rettsvernet til barn utsatt for vold og seksuelle overgrep og rettsstillingen til mindreårige asylsøkere. Hun er også opptatt av rettsvitenskapens samvirke med andre samfunnsvitenskaper i forskning og formidling. Stang er fagansvarlig for etter- og videreutdanningen Juss i barnevernfaglig arbeid, og underviser ellers på bachelor og master i barnevern. Hun har tidligere bl.a. arbeidet i Barne- og likestillingsdepartementet, ved Institutt for offentlig rett og Norsk senter for menneskerettigheter (UiO).

Books by Elisabeth Gording Stang