Choose format

In stock
NOK 289

Bruk av tvang og makt

sosialtjenestelovens kap. 4a i praksis
Sosialtjenesteloven har siden 1999 regulert bruk av tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Denne praktiske boken fra 2011 forklarer hvorfor loven er nødvendig og hvordan den brukes i arbeidet med utviklingshemmede.
Dette er noen av spørsmålene som berøres:

- Hvorfor er det nødvendig å lovregulere tvangstiltak?
- Hvilke personer og hvilke handlinger reguleres av loven?
- Hvilken bruk av tvang og makt omfattes av disse lovreglene?
- Hvor går grensen for hva som regnes som tvang og makt?
- Hva er akseptabel påvirkning uten bruk av tvang og makt?
- Hvor går grensene for selvbestemmelsesretten og for paternalismen?

Forfatteren redegjør for hvordan sosialtjenesteloven regulerer bruk av tvang og makt i tjenester til utviklingshemmede, og han følger opp med grundige eksempler. I tillegg får vi mange hverdagseksempler som viser hvordan atferdsanalytisk tilnærming kan benyttes for å unngå bruk av tvang og makt. Til slutt gis en praktisk gjennomgang av hvordan saksbehandlingen kan gjennomføres.

Boken er sentral for alle som yter tjenester til utviklingshemmede. Spesielt viktig er den for dem som har ansvar for å sikre utviklingshemmede forsvarlige tjenester og for studenter i helse- og sosialfag. I tillegg vil fagfolk i spesialisthelsetjenesten, fylkesmenn, hjelpeverger, pårørende og brukerorganisasjoner ha nytte av boken.

Jørn Kroken er cand.ed. og ansatt som rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark. Han har tidligere vært rådgiver i Habiliteringstjenesten i Hedmark og avdelingsleder ved et kommunalt tjenestested for personer med utviklingshemning.
___________

«Denne boka er et kjærkommet bidrag til opplæring, informasjon og veiledning til alle som arbeider direkte med personer med utviklingshemning, på tvers av yrkesgrupper.» Stein Modig Andersen i eMagasin for Atferdsanalyse

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215051680
  • Publication date: 09.12.2020
  • Book group: 895

Jørn Kroken

Jørn Kroken er rådgiver hos Fylkesmannen i Hedmark, sosial- og helseavdelingen. Han har lang erfaring fra kommunal tjenesteyting og spesialisthelsetjenesten, og har i hovedsak hatt ulike arbeidsoppgaver knyttet til tjenesteyting for personer med utviklingshemning. Han er spesielt opptatt av bruk av tvang og makt overfor denne gruppen og har blant annet utgitt flere fagartikler om dette temaet.
More about the author