Choose format

In stock
NOK 469

Dialogar om tekst

Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget
Korleis kan ein leggja forholda til rette slik at elevane utviklar skrivekompetansen sin? Det er eit av dei spørsmåla forfattaren prøver å gi nokre svar på i denne boka. For å utvikla elevane sin skrivekompetanse treng dei å skriva, men samstundes treng dei også nokon å samtala om teksten med. Ein stor del av denne boka er difor analysar nettopp av dialogar mellom lærar og elev om eleven sin eigen tekst. Desse analysane viser korleis dialogen om eleven sin tekst kan vera læringsfremjande.
«Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget» er ei praktisk orientert metodebok for lærarar. Boka er fagdidaktisk og praksisnær med mange gode eksempler frå klasseromma.

Boka bygjer på det synet at den gode dialogen mellom lærar og elev om eleven sin tekst fremjer læring hos eleven. Difor er det viktig å organisera undervisninga slik at dialogen om tekst inngår i sjølve arbeidsmetoden. Læraren må leggje til rette for at samtalar om elevane sine tekstproduksjon og skriveutvikling skal finne stad dagleg. Analysen av ulike dialoger i boka kan seie noko om læringspotensialet i dei, medan den praktiske delen viser organiseringa av ulike undervisningssekvensar som innbyr til dialog.

Den siste delen av boka har difor eit meir praktisk-pedagogisk siktemål. Her vert det skissert fire ulike måtar å iscenesetja undervisninga på, som gir rom for samtalar om eleven sin skrivne tekst. Desse undervisningskontekstane er: Tekstskaping og skriving på datamaskin på 1. trinn, Forlag som metode på 3. trinn, Skriving i avissjangrar på 7. trinn og Bruk av elektroniske kommentarar på 8. trinn.

Boka rettar seg primært mot studentar i lærarutdanninga og norsklærarar i grunnskulen.

Detailed information

  • Pages: 224
  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215010809
  • Publication date: 14.12.2007
  • Book group: 216

Anne Håland

Anne Håland er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Ho har arbeidd mange år i grunnskulen, har halde ei rekkje kurs om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring og utgitt mellom anna boka "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Lorentzen) og Skrivedidaktikk (1. utg 2016). Håland har også utgitt mange vitskaplege artiklar, mellom anna "Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse" (2016, med Hoem), "Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken" (2018) og "The Quantity and Quality of Teachers' Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms" (2020, med Hoem og McTigue).
More about the author

Rutt Trøite Lorentzen

Rutt Trøite Lorentzen er høgskolelektor i norsk på Høgskolen i Sør-Trøndelag, avd. for lærarutdanning og teiknspråk. Hun arbeider særlig med barns tidlige skriftspråksutvikling og norsk på småskoletrinnet. Lorentzen har utgitt "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Anne Håland) og er bidragsyter i Moslet (red.): "Norskdidaktikk. Ei grunnbok" (2001) og Moslet og Bjørkeng (red.) "Norskdidaktikk. Tekstnær og elevnær undervisning" (2004).
More about the author