Choose format

In stock
NOK 439

Et samlet opplæringstilbud

- for barn og unge med behov for individuelt tilrettelagt opplæring
I skoleåret 2023 -2024 får 8 prosent av grunnskoleelevene sakkyndige vurderinger som konkluderer med at de har behov for individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning som en del av opplæringstilbudet. For disse elevene innebærer skoledagen at de både deltar i ordinær opplæring, og at de har noen timer individuelt tilrettelagt opplæring/ spesialundervisning i tillegg. Uansett hvordan den individuelt tilrettelagte opplæringen/spesialundervisningen er organisert, er oppgaven for «laget» rundt eleven å få opplæringen til å bli helhetlig og sammenhengende.

Målet med boken er å bidra til økt bevissthet om, og forståelse av, at individuelt tilrettelagt. opplæring/spesialundervisning er en del av barn og unges totale opplæring i skolen. Opplæringen som sådan må alltid planlegges og gjennomføres slik at elevene det gjelder opplever den som en helhet, hvor individuelt tilrettelagt opplæring/spesialundervisning og ordinær opplæring er integrert.

Boken retter seg mot studenter i spesialpedagogikk som ønsker å jobbe i det spesialpedagogiske støttesystemet i skoler eller PPT. Den er også aktuell for lærere som tar etter- og videreutdanning i spesialpedagogikk og pedagogisk-psykologiske fag ved universiteter og høgskoler. I tillegg retter den seg mot de som allerede jobber som spesialpedagoger i det spesialpedagogiske støttesystemet, enten det er i skoler eller i PPT

Detailed information

  • Pages: 320
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215066028
  • Publication date: 24.05.2024
  • Book group: 215

Torill Moen

Torill Moen er professor ved Institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU i Trondheim. Med bakgrunn som lærer og spesialpedagog er hennes interessefelt hovedsakelig klasseromsforskning med fokus på inkludering og tilpasset opplæring i både ordinær undervisning og spesialundervisning. I forlengelsen av dette er pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) et annet interessefelt. Hun har publisert flere artikler og tekster som omhandler disse temaene, nasjonalt og internasjonalt.
More about the author

Sultana Ali Norozi

Sultana Ali Norozi er førsteamanuensis ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring, hvor hun underviser og veileder bachelorstudenter og masterstudenter i spesialpedagogikk. Hun er spesielt opptatt av å utvikle og forbedre utdanningssystemet, og støtte de som møter særlige utfordringer. Hennes forskning spenner over et bredt spekter med fokus på wellbeing pedagogy, mangfold, inkluderende skoler, minoritetsutdanning og pedagogisk psykologi. Hun har publisert sitt akademiske arbeid i flere internasjonale, fagfellevurderte vitenskapelige tidsskrifter.
More about the author