Choose format

In stock
NOK 449

Hvordan virker EU?

Institusjoner og politiske prosesser. 2. utgave
EU fremstilles ofte som et byråkratisk uhyre eller et mellomstatlig samarbeidsprosjekt hvor bare de største medlemsstatene bestemmer. Bildet er imidlertid mer sammensatt: EU er også overnasjonalt og utgjør et politisk, rettslig og administrativt system der statene inngår.

Denne boken gir en grundig innføring i hvordan EUs flernivåstruktur er bygget opp, hvordan sammenvevingen av ulike styringsnivå påvirker utformingen av EUs politikk og politiske system - samt hvordan Norges samarbeid med EU er organisert, og hvilke faktorer som former Norges befatning med EU.

I første del av boken forklarer forfatterne hvordan EU virker gjennom å se på ulike caser som følger saksgangen på politisk og administrativt nivå, med hovedvekt på samspillet mellom europeisk og nasjonalt nivå. I andre del presenteres EUs sentrale institusjoner: Ministerrådet, Europakommisjonen, Europaparlamentet, EU-domstolen samt andre EU-institusjoner som EU-byråene, ekspertkomiteer og Den europeiske sentralbanken.

Denne nye utgaven inneholder oppdaterte presentasjoner av EUs institusjoner og politisk-administrative prosesser. Det gis også ny innsikt i hvordan EU har håndtert flere av tiårets store europeiske kriser. I tillegg har boken nye kapitler om Norges politiske og administrative forhold til EU.

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215042787
  • Publication date: 31.07.2020
  • Book group: 214

Jarle Trondal

Jarle Trondal er professor ved Universitetet i Agder og Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Trondal har hovedfag i statsvitenskap (1996) og doktorgrad (2001) fra Universitetet i Oslo. Han er for tiden professor i offentlig politikk og administrasjon ved Universitetet i Agder, samt professor i europastudier ved ARENA, Senter for europaforskning ved Universitetet i Oslo. Trondal har tidligere jobbet som seniorforsker ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU-STEP). Trondals faglige interesseområder omfatter offentlig administrasjon, europeisk integrasjon, organisasjonsteori og internasjonal politikk. Han har publisert en rekke bøker, blant annet om EU-systemet, forholdet mellom EU og nasjonalstaten, om offentlig forvaltning og om internasjonalt byråkrati.
More about the author

Guri Rosén

Guri Rosén er forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Rosén har doktorgrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo og en master i sosiologi fra Universitetet i Oxford. Hovedinteressene hennes er Europaparlamentet, forholdet mellom EUs institusjoner, den felles utenriks- og sikkerhetspolitikken, samt EUs eksterne handelspolitikk. Rosén er postdoktor ved ARENA på et prosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og er for tiden basert ved Centrum för europaforskning, Universitetet i Göteborg (CERGU). Hun har publisert flere vitenskapelige artikler og bokkapitler, særlig om Europaparlamentets rolle i dagens EU.
More about the author

Espen D. H. Olsen

Espen D. H. Olsen er førsteamanuensis i statsvitenskap ved Oslomet - Storbyuniversitetet. Olsen har doktorgrad i statsvitenskap fra European University Institute (EUI) i Firenze, hovedfag i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og mastergrad fra EUI. Han har tidligere arbeidet som forsker ved Arena, Senter for europaforskning, Universitetet i Oslo. Hans faglige interesser er hovedsakelig EU-statsborgerskap, deliberasjon mellom borgere, EUs kriser og borgerne, EUs migrasjonspolitikk, europeisk identitet og EUs historie. I tillegg er han opptatt av politisk teori med særlig blikk på historiske, teoretiske og metodiske sider ved studiet av statsborgerskap. Han underviser i statsvitenskapelige emner med vekt på offentlig styring, flernivåstyring, demokrati og kvalitativ metode. Han har publisert to bøker om statsborgerskap og rettigheter i EU, i tillegg til en rekke vitenskapelige artikler og bokkapitler.
More about the author