Choose format

In stock
NOK 379

Kommunal organisering, 8. utgave

Kommunal organisering er et standardverk innenfor studier av kommuner og stat-kommunerelasjoner.

Boken har vært benyttet både ved innførings- og masteremner ved våre fremste universiteter og en rekke høyskoler i 30 år og har et samlet opplag på nærmere 30 000. I åttende utgave som kommer høsten 2021 er boken revidert og oppdatert. Viktige endringer inkluderer:

- Oppdatering av begreper og betegnelser introdusert gjennom Kommuneloven av 2018 herunder også nærmere beskrivelser av økonomireglement og budsjettprosesser.
- Gjennomgang av kommunereformen med diskusjon av dilemmaer forbundet med tvang/frivillighet og sammenslåing/interkommunalt samarbeid. Oversikter og hvilke kommuner som ble omfattet av endringene, hvilke kjennetegn disse kommunene har og hvilke foreløpige effekter som kan spores.
- Beskrivelse av regionreformen, inklusive argumentene for større regioner, reaksjonene å endringene, forslagene om nye oppgaver og hvilke oppgaver som faktisk er flyttet.

Som i tidligere utgaver innleder vi i Del I med å definere sentrale begreper og problemstillinger. Del II beskriver statlige virkemidler og kommunenes rammebetingelser, mens Del III omhandler de kommunale institusjonene og Del IV presenterer historiske perspektiver på kommuneinstitusjonen.

Innenfor hver av hovedbolkene er det gjort vesentlige endringer. Den viktigste rammebetingelsen for kommunenes beslutninger framover er de betydelige demografiske endringene landet står foran, noe som vil prege statlig styring så vel som kommunens prioriteringer. Et nytt kapittel er derfor viet aldring, urbanisering og innvandring, og hvordan dette vil påvirke kommunens beslutninger. I Del III beskrives de sentrale kommunale institusjonene, herunder valgordning, regler for konstituering, formannskapsmodellen, den parlamentariske modellen og administrasjonen. Dette er nå samlet i ett kapittel slik at den kommunale beslutningskjeden blir enklere å følge.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215055961
  • Publication date: 17.09.2021
  • Book group: 893

Jon H. Fiva

Jon H. Fiva er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.
More about the author

Terje P. Hagen

Terje P. Hagen er professor ved Avdeling for helseledelse og helseøkonomi på Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo
More about the author

Rune J. Sørensen

Rune J. Sørensen er professor ved Handelshøyskolen BI. Han har skrevet flere bøker, blant annet Demokrati og effektivitet (2008, med Leif Helland), En effektiv offentlig forvaltning (2009) og Kommunal organisering (8. utgave 2021).
More about the author