Choose format

NOK 839
Expected 10/23/24

Kommunalrett

5. utgave
«Kommunalrett» er en samlet og systematisk fremstilling av de viktigste rettsreglene som gjelder våre kommuner og fylkeskommuner. Hovedvekten er lagt på regelverket i kommuneloven av 2018, supplert med en fremstilling av de særlige reglene om partsinnsyn og dokumentoffentlighet i forvaltningsloven og offentleglova. Det gis også en innføring i regelverket om valg til kommunestyre og fylkesting samt hovedtrekk og sentrale problemstillinger knyttet til særlovgivningen om kommuner og fylkeskommuner, med særlig omtale av rettsreglene for helse- og sosialtjenester, planlegging og regulering, miljøvern, grunnskole og videregående skole.

Boken tar primært sikte på å dekke behovet for en grunnbok i kommunalrett ved universiteter og høyskoler, men er også utformet for å kunne tjene som utgangpunkt for mer inngående studier i feltet, som håndbok for folkevalgte og tilsatte i kommunal og fylkeskommunal forvaltning, og for statlige organer med tilsyns- og kontrollfunksjoner overfor kommunene og fylkeskommunene.

Detailed information

  • Pages: 400
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215046266
  • Publication date: 23.10.2024
  • Book group: 211

Jan Fridthjof Bernt

More about the author

Sigrid Eskeland Schütz

Sigrid Eskeland Schütz er professor ved Det juridiske fakultet ved UiB. Schütz har, siden hun ble cand.jur. i 1997, vært tilknyttet Det juridiske fakultet, med unntak av en periode som dommerfullmektig i 1999-2000. Hun ble ph.d. i 2007 med avhandlingen «Miljøkonsekvensutgreiing av planar og tiltak».
More about the author

Ingunn Elise Myklebust

Ingunn Myklebust er professor i rettsvitskap ved Universitetet i Bergen.
More about the author