Choose format

In stock
NOK 419

Kulturpolitikk er kunst

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: nor
  • ISBN: 9788215012513
  • Publication date: 23.04.2008
  • Book group: 212
Kunst og kultur har en egenverdi, men er samtidig et redskap for å realisere andre samfunnsmessige mål. For kultursektoren som helhet spiller offentlige bevilgninger en avgjørende rolle. Dette er en av årsakene til at alle som jobber i kultursektoren bør forstå kulturpolitikkens logikk og samspillet mellom politikk, forvaltning og kulturinstitusjoner.
Ved å lese denne boken vil du få et klarere bilde av de komplisert avveiningene som preger utformingen av norsk kulturpolitikk. Hvorfor bør et land ha en kulturpolitikk? Hva er kulturpolitikkens logikk, og hvilke redskaper brukes for å gjennomføre kulturpolitiske mål? Er det spesielle trekk ved den norske kulturpolitikken? Hvordan skal kulturinstitusjoner styres, organiseres og ledes? er noen av spørsmålene som drøftes.

Boka er tverrfaglig og henter teori fra blant annet sosiologi, statsvitenskap, samfunnsøkonomi, organisasjon og ledelse. Den er også praktisk både ved at den bygger på forfatterens egen rike erfaring med lederverv innenfor kultursektoren og ved at den er rikt illustrert med eksempler fra forskjellige sektorer innenfor kulturlivet.

Boka henvender seg til alle som vil ha innsyn i samspillet mellom kulturinstitusjoner og det politisk-administrative styringssystem. Men den vil være spesielt nyttig lesing for studenter, personer i ledende stillinger i kulturinstitusjoner, samt politikere og ansatte i embetsverket.

Jan Grund

Jan Grund er professor i helseledelse ved Handleshøgskolen BI, der han også har vært prorektor i åtte år. Grund har bred erfaring fra offentlig sektor. Han har vært spesialrådgiver for Sosialdepartementet, planleggingssjef i Helsedirektoratet og har vært ressursperson og ledet flere regjeringsoppnevnte utvalg. Han har også bred erfaring som styreleder og styremedlem for kulturinstitusjoner.
More about the author