Choose format

In stock
NOK 479

Lek på alvor

3. utgave

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Bokmål
  • ISBN: 9788215018126
  • Publication date: 21.03.2011
  • Book group: 215
Gjennom å fokusere på barns lek i barnehagen drøfter Lillemyr lekens egenverdi for barn, hvorfor lek er viktig, og barns lek som sentralt kunnskapsområde for pedagoger og andre som arbeider med barn. Barnehagen som læringsarena er nærmere utdypet i lys av et helhetlig perspektiv på lek, læring og danning.
Dette er 3. reviderte utgave av en av de mestselgende lærebøkene som omhandler barn og lek. Boka kom første gang i 1990 og ble revidert i 2001. I denne 3. utgaven er mange kapitler gjennomarbeidet, bearbeidet og ajourført, noen er nyskrevet. Innholdet er ajourført i.h.t. gjeldende rammeplan og lovverk, og nyere nordisk og internasjonal forskning og litteratur.

Presentasjonen ses i lys av nyere syn på barn og barndom og et helhetlig perspektiv på omsorg, lek, læring og danning. Barnehagen som læringsarena drøftes i lys av prinsippet om livslang læring.

Det er viktig å se barnehage og skole i sammenheng, med barnehagen som første ledd i utdanningsløpet. Forfatteren mener at vekten på barnehagen som læringsarena og barns medvirkning ikke bør ses som motsetning til vekt på kvalitet i omsorgen for barn, med rike lekemuligheter og anledning til å utvikle trygghet, følelse av tilhørighet og inkludering.

Prinsippet om livslang læring er også blitt understreket av OECD, som i sin rapport fra 2006 gir ros til norske barnehager. Lillemyr tydeliggjør perspektivet med en helhetspedagogisk tenkning. Samtidig ønsker han å fastholde prinsippet med at lekens kompleksitet og mangfold mer enn noen gang trenger en rekke tilnærminger som kan utfylle hverandre.

Boka vil ha interesse for studenter og ansatte i førskolelærer- og grunnskolelærerutdanningen og andre profesjonsutdanninger rettet mot barn.

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr er professor emeritus i pedagogikk ved DMMH, Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har drevet skole- og barnehageforskning og utgitt bøker og skrevet artikler i tidsskrifter og bøker. Flere av disse er utgitt i andre nordiske land og USA. Forfatteren har undervist ved universitet, høgskole og grunnskole, deltatt i reformarbeid, og i forskning, nasjonalt og internasjonalt.
More about the author