Choose format

In stock
NOK 479

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid

Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid retter oppmerksomheten mot møter mellom ansatte i NAV/sosialtjenesten og den delen av innvandrerbefolkningen som har problemer med å få innpass på utdanningsområdet og arbeidsmarkedet. Forfatterne viser at et ensidig fokus på arbeidsdeltakelse kan bli for snevert. Ofte handler det om å skape endringer over tid for å mestre tilværelsen bedre.
HUSK-forsøket, som ligger til grunn for denne boken, har vist at ansatte i forvaltningen har behov for mer kunnskap om etnisk mangfold på individ- og systemnivå. Det stilles store krav til ansatte om god vurderingsevne, individuell tilrettelegging og fleksibilitet. Daglig balanserer ansatte mellom systemets forventninger om effektivitet og faglige ambisjoner om å yte brukere service på deres premisser. Boken bidrar til refleksjon om hvordan vi kan utvikle kvalitativt bedre tjenester for brukerne av velferdstjenestene.

Tre hovedområder står i fokus:
- minoritetsperspektiver i sosialt arbeid
- tjenesteyting i et minoritetsperspektiv
- livsløp, sårbarhet og likeverdige tjenester

Målgruppen for boken er forskere fra utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljøer, ansatte og medforskere i praksisfeltet, studenter ved sosialarbeiderutdanninger og andre velferdsutdanninger, samt brukere og brukerorganisasjoner.

HUSK er forkortelsen for Høgskole- og universitetssosialkontor og har vært et femårig forsøk fra 2006-2011 for å utvikle nye, forpliktende og likeverdige samarbeidsformer mellom forskning, utdanning, praksis og brukere i sosialtjenesten/Nav. Arbeids- og velferdsdirektoratet har finansiert og hatt det overordnede ansvaret for HUSK.

Detailed information

  • Pages: 256
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215018867
  • Publication date: 05.10.2011
  • Book group: 220

Berit Berg

Berit Berg er forskningsleder ved avdeling Mangfold og inkludering, NTNU Samfunnsforskning og professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU
More about the author

Torunn Alise Ask

More about the author