Choose format

NOK 399

Motivasjon og selvforståelse

Motivasjon griper inn i alle sider ved et menneskes liv og utvikling. Hva som motiverer oss, kan ofte bety forskjellen på suksess og nederlag: for barn i barnehage og skole, for unge i skole og utdanning, for de som står ved starten av yrkeslivet, og for voksne som arbeidstakere og som ledere.
Ole Fredrik Lillemyr har i en årrekke forsket på motivasjon i barnehage, skole og lærerutdanning og deler sine erfaringer med leseren i denne viktige boka. Han gir en solid redegjørelse for begrep som motivasjon og selvforståelse, og en oversikt over nyere motivasjonsteorier. Dette omsetter han videre i praksis, blant annet gjennom måten å relatere motivasjon og ledelse på. Boka er forankret i teori og forskning på feltet motivasjon, med vekt på nyere studier nasjonalt og internasjonalt. Grunnleggende spørsmål om hva motivasjon egentlig er, hvorfor motivasjon er så viktig, og hvordan vi forklarer og forstår motivasjon, blir tatt opp til drøfting.

Boka er rettet mot førskolelærer- og lærerutdannere, studenter og pedagoger som arbeider med barn, unge og voksne, men er samtidig relevant for praktikere og omsorgsutøvere som er opptatt av motivasjon i bedrifter og næringsliv.

--------------
Boka er velskrevet og forfatteren har gjort et grundig arbeid i å belyse hva som motiverer eller påvirker oss til handling gjennom teoretisk begrunnede resonnementer og gode eksemplifiseringer. Avslutningsvis kan det konkluderes med at boka absolutt er leseverdig og representerer et verdifullt bidrag til studenters, fagpedagogers og omsorgarbeideres søken etter en mer nyansert forståelse av det utfordrende fenomen som går under navnet motivasjon. (Richard Haugen, Universitetet i Tromsø, Norsk Pedagogisk Tidsskrift 2/2010)

Detailed information

  • Pages: 240
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215010786
  • Publication date: 27.09.2007
  • Book group: 215

Ole Fredrik Lillemyr

Ole Fredrik Lillemyr er professor emeritus i pedagogikk ved DMMH, Høgskolen for barnehagelærerutdanning. Han har drevet skole- og barnehageforskning og utgitt bøker og skrevet artikler i tidsskrifter og bøker. Flere av disse er utgitt i andre nordiske land og USA. Forfatteren har undervist ved universitet, høgskole og grunnskole, deltatt i reformarbeid, og i forskning, nasjonalt og internasjonalt.
More about the author