Choose format

In stock
NOK 1 679

Politiloven

Lovkommentar
Kommentaren til politiloven foretar en omfattende gjennomgang og drøfting av lovens bestemmelser, og henviser til andre kilder, som forarbeider, avgjørelser og annen teori.

Politiloven inneholder regler for polititjenestens mål og oppgaver, for hvordan polititjenesten skal utføres, og hvilke inngrep politiet kan gjøre, og for politiets organisasjon, administrasjon og personale og inneholder ved siden av straffeprosessloven de mest sentrale reglene for politiets virksomhet. Loven har også regler både om Politiets sikkerhetstjeneste og om Politihøgskolen.

Lovkommentaren vil være nyttig for hele politiet som etat, både dem som utfører den daglige tjenesten og forholder seg til publikum, og dem som har ansvaret for å lede, kontrollere og utvikle politiets tjeneste og virksomhet, samt dem som på alle nivåer skal forestå utdanning. Politiets omfattende oppgaver og adgangen til å gjøre inngrep gjør at lovkommentaren også vil være viktig for advokater, dommere, andre offentlige myndigheter og mediene.

Detailed information

  • Pages: 544
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215034102
  • Publication date: 11.07.2022
  • Book group: 221

Tor-Geir Myhrer

Tor-Geir Myhrer er professor emeritus fra Politihøgskolen, hvor han var professor i perioden 2006-2020. Han har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, politiinspektør, førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet og lovrådgiver i Justisdepartementet. Myhrer har utgitt flere bøker om politi- og påtalerettslige emner, som taushetsplikt i straffesaksbehandlingen, bruk av skytevåpen og håndjern, vandel og skikkethet samt påtaleetikk.
More about the author