Choose format

NOK 499

Profesjonelle barnesamtaler

Å ta barn på alvor. 2. utgave
Vi får kunnskap om hvordan voksnes kommunikasjonskompetanse bidrar til at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet. Det forutsetter gode måter å kommunisere med barn på. Det handler om mer enn barns rett til å bli hørt, det handler om hvordan barnet blir hørt.

I denne praksisnære og forskningsbaserte boken får vi kunnskap om hvordan voksnes kommunikasjonskompetanse bidrar til at barnet kan formidle kunnskap om seg selv og sin virkelighet. Det forutsetter gode måter å kommunisere med barn på. Det handler om mer enn barns rett til å bli hørt, det handler om hvordan barnet blir hørt.
Boken gir en konkret og systematisk beskrivelse av kommunikasjon med barn i profesjonelle, strukturerte situasjoner gjennom Den Dialogiske Samtalemetoden (DCM) som er utviklet for å gjennomføre profesjonelle samtaler med barn. Forfatteren viser hvordan den voksne i en dialogisk prosess kan gi barn generelt, og utsatte barn spesielt, optimale muligheter til å fortelle om erfaringer, tanker, opplevelser og synspunkter om selvopplevde hendelser, påkjenninger, overgrep, omsorgssvikt og andre traumatiske erfaringer. Den Dialogiske Samtalemetoden er særlig godt egnet for det juridiske og barnefaglige praksisfeltet, fra tilrettelagte avhør av barn og asylintervjuet, til barnevernssamtalen og samtaler med barn i pedagogiske og helsefaglige sammenhenger, der målet er å gi barn gode forutsetninger for å fortelle om vanskeligheter de opplever. Mange har også nytte av Den Dialogiske Samtalemetoden i mer hverdagslige samtaler med barn.
Siden førsteutgaven kom har denne samtalemetoden blitt benyttet i svært mange tjenester og avhør med gode resultater, og mange har fulgt opplæringsprogrammet. Se www.barnesamtalen.no. Andreutgaven er oppdatert med ny kunnskap og nye eksempler.
Boken er godt egnet både for studenter og praktikere som gjennomfører samtaler med barn i sitt profesjonelle arbeid.

Detailed information

  • Pages: 352
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026961
  • Publication date: 28.08.2017
  • Book group: 213

Kari Marie Trøften Gamst

Kari Marie Trøften Gamst er dr.polit. og spesialpedagog med lang erfaring fra forebyggende arbeid og rådgivning i PPT,
barnehage/skole og barnepsykiatri. Hun har deltatt i oppbyggingen av etterutdanningen i kommunikasjon med barn i tilrettelagte avhør ved Politihøgskolen i Oslo, hvor hun en årrekke har undervist. Hun har vært ansatt som spesialrådgiver ved RVTS-Ø. I dag er hun blant annet sensor ved Politihøgskolen og Universitetet i Oslo, veileder master og doktorgradsstudenter og har oppdrag som sakkyndig i rettssaker hvor barn vitner. Hun er også faglig ansvarlig for kompetanseprogrammet Barnesamtalen i barnevernet.
More about the author