Choose format

In stock
NOK 379

Sammen om trygg bosetting

I møte med psykiske helseproblemer, rus og mulig voldsrisiko
Forfatterne drøftes god praksis, metoder og modeller for å lykkes med trygg bosetting. Kunnskapen bygger på samarbeid med seks bydeler i Oslo. Dette er en nødvendig bok både for dem som skal planlegge ulike former for bosetting, og for sosialarbeidere som arbeider med botiltak.

Nedbygging av institusjonsomsorg og økt vektlegging av poliklinisk behandling både innenfor psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling har gitt kommunene et omfattende boligsosialt ansvar. Noen av dem som trenger hjelp for å få et sted å bo og til å mestre livet i egen bolig, har alvorlige psykiske helseproblemer, omfattende rusmiddelbruk og en vurdert voldsrisiko. Ofte er problemene sammensatte.

Forfatterne tar opp flere sider ved det å bo og tilrettelegge for en god livssituasjon i egen bolig: Hvordan kan boligen bli en arena for bedring og livskvalitet? Hva er egnede boligløsninger? Hvordan kan tjenestene innrettes slik at de fremmer bedre livskvalitet? Hvordan er brukerorienteringen i tjenestene? Hvordan forebygge vold og ivareta brukere og ansattes sikkerhet, og samtidig ivareta hensyn til samfunnsvern og trygge nabolag? Hvordan tilrettelegge for samarbeid mellom kommune, spesialisthelsetjeneste og andre aktører? Hvordan balansere mellom hensyn til den enkeltes menneskerettigheter og samfunnsvern i kommunalt psykisk helse- og rusarbeid?

Boka bygger på resultater fra et forskningsprosjekt som Fafo har gjennomført i samarbeid med seks bydeler i Oslo kommune, med støtte fra Norges forskningsråd.

Detailed information

  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215064222
  • Publication date: 08.09.2022
  • Book group: 893

Inger Lise Skog Hansen

Inger Lise Skog Hansen er sosiolog og forsker ved Fafo. Hansen har lang erfaring fra velferdsforskning hvor levekår, sosial inkludering og tjenester til ulike utsatte grupper har vært blant hennes hovedtemaer. Hun har fulgt det boligsosiale feltet tett i mange år, og var blant annet medlem av Boligutvalget, som la fram NOU 2011.15, Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden.
More about the author

Ketil Bråthen

Ketil Bråthen er statsviter og forsker ved Fafo.
More about the author

Terje Olsen

Terje Olsen er ph.d. i sosiologi og cand.philol. i sosialantropologi. Han er forskningsleder ved Fafo, Institutt for arbeidslivs- og velferdsforsking. Han har gjennom mange år arbeidet med forskning knyttet til situasjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. I flere studier har han arbeidet med spørsmål om rettssikkerhet, beskyttelse mot overgrep og utsatthet for hatefulle ytringer.
More about the author