Choose format

In stock
NOK 1 229

Skjønnsprosessloven.

Kommentarutgave
Skjønnsprosessen er en egen prosessform som har en rekke særtrekk i forhold til ordinær sivilprosess. Denne prosessformen benyttes i en rekke saksområder som gjelder skjønnsmessige verdsettelser og vurderinger, først og fremst i tilknytning til fast eiendom. Ekspropriasjonssakene står sentralt. Skjønnssaker behandles av de ordinære domstolene og jordskifterettene. Skjønnsprosessen følger skjønnsprosessloven, som opprinnelig ble vedtatt i 1917. Loven har siden vært gjenstand for omfattende endringer, sist i 2017.
Denne kommentaren inneholder grundig omtale av hver enkelt paragraf i loven, med omfattende henvisninger til rettspraksis og lovforarbeider, og med særlig fokus på de emner hvor skjønnsprosessen adskiller seg fra ordinær sivilprosess. Sentrale temaer er forholdet mellom skjønnsprosessloven, jordskifteloven og tvisteloven, skjønnsforutsetninger, prejudisielle realitetstvister, rettsmiddelordningen og saksomkostningsreglene.

Målgruppe for boken er dommere, advokater og andre med interesse for eiendomserverv og verdsetting av eiendom.

Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

Detailed information

  • Pages: 368
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215026855
  • Publication date: 02.10.2017
  • Book group: 221

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie er født i 1942 og tok juridisk embetseksamen i 1968. Han har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og byrettsdommer, siden 1987 i Borgarting lagmannsrett som lagdommer, lagmann og som førstelagmann fra 1996 til 2010. Han har både som advokat og dommer hatt en omfattende praksis med ekspropriasjonsrettslige og skjønnsprosessuelle problemstillinger. Han har gjennom hele karrieren vært engasjert i problemene knyttet til fri rettshjelp og den enkeltes tilgang til rettsapparatet.
More about the author