Nils Erik Lie

Nils Erik Lie

Nils Erik Lie er født i 1942 og tok juridisk embetseksamen i 1968. Han har arbeidet som dommerfullmektig, advokat og byrettsdommer, siden 1987 i Borgarting lagmannsrett som lagdommer, lagmann og som førstelagmann fra 1996 til 2010. Han har både som advokat og dommer hatt en omfattende praksis med ekspropriasjonsrettslige og skjønnsprosessuelle problemstillinger. Han har gjennom hele karrieren vært engasjert i problemene knyttet til fri rettshjelp og den enkeltes tilgang til rettsapparatet.

Books by Nils Erik Lie