Choose format

In stock
NOK 799

Skjulte tvangsmidler

2. utgave
«Skjulte tvangsmidler» redegjør for lovgivningen om bruk av skjulte tvangsmidler, slik de er regulert i straffeprosessloven og politiloven.
Dette er den første boken som i sin helhet er viet det norske regelverket om skjulte tvangsmidler. Den gir først og fremst en oversiktlig fremstilling av de materielle og prosessuelle vilkårene for bruk av de skjulte tvangsmidlene:

- beslag, utleveringspålegg og ransaking med utsatt underretning
- kommunikasjonsavlytting og annen kommunikasjonskontroll
- romavlytting
- dataavlesing
- skjult kameraovervåking
- teknisk sporing
- sikringspålegg

Boken foreligger nå i 2. utgave. Den er søkt oppdatert t.o.m. 1. mars 2018 og omhandler bl.a. betydningen av den nye bestemmelsen i Grunnloven § 102 og dataavlesing som politimetode.

Boken vil være nyttig for forsvarere, påtalemyndigheten og domstolene ved praktiseringen av reglene om skjulte tvangsmidler, studenter i fag som fokuserer på politiets etterforskingsmetoder mv. og andre med interesse for problemstillinger knyttet til kriminalitetsbekjempelse, personvern og rettssikkerhet.

Detailed information

  • Pages: 384
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215030814
  • Publication date: 10.08.2018
  • Book group: 211

Geir Sunde Haugland

Geir Sunde Haugland ble cand.jur. i 2003 og arbeider som tingrettsdommer i Moss tingrett. Fra 2006 til 2016 var han ansatt som utreder for Norges Høyesterett. I denne perioden var han også sekretær for Metodekontrollutvalget, som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon ¿ åpen kontroll. Utvalget evaluerte lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.
More about the author

Ingvild Bruce

Ingvild Bruce (master i rettsvitenskap fra 2005) arbeider som henholdsvis politiadvokat i Økokrim. Hun var sekretærer for Metodekontrollutvalget som avga NOU 2009: 15 Skjult informasjon ¿ åpen kontroll, en evaluering av lovgivningen om politiets bruk av skjulte tvangsmidler og behandling av informasjon i straffesaker.
More about the author