Choose format

In stock
NOK 369

Skrivedidaktikk

Korleis støtte elevane si skriving i ulike fag?
Korleis kan læraren støtta opp om elevane si skriveutvikling på de ulike faga sine premissar?

Skal du verkeleg læra deg eit fag, må du læra deg språket og skrivemåtane til faget. Kvart fag har særeigne måtar å bruke språk på og fagkunnskapen blir formidla gjennom desse skrivemåtane. Naturfag har sine måtar å bruka skrift på, norskfaget har andre. Desse skrivemåtane må læraren visa elevane sine.

Forfattaren presenterer ulike typar av støtte i skriveundervisninga som kan gi målretta og variert skriveundervisning i ulike fag. Ho viser korleis skriving i dei ulike faga bør skje i heilskaplege skriveprosessar knytt til den fagspesifikke tekstkulturen som finst i faget.

Boka er delt opp i ni kapittel. Det første tek for seg kva skrivekompetanse er i ulike fag og presenterer nokre viktige prinsipp for god planlegging og gjennomføring av skriveundervisning. Dei fem neste kapitla er praktiske og viser fem ulike måtar læraren kan byggja stillas rundt skrivinga til elevane: ved hjelp av iscenesetjing av kommunikasjonssituasjonen, modelltekstar, skriverammer, språk og samtale. Dei siste kapitla handlar om vurdering og prosess-skriving.

Boka har eit vell av gode eksempel frå alle trinn i grunnskulen og frå ulike fag som norsk, naturfag og samfunnsfag, både elevtekstar i utvikling og undervisningsopplegg. Skrivedidaktikken er utvikla i tråd med ny skriveforsking. Dette er viktig lesing for alle som arbeider med skriving i skule og lærarutdanning.

Detailed information

  • Language: Nynorsk
  • ISBN: 9788215040318
  • Publication date: 30.09.2019
  • Book group: 893

Anne Håland

Anne Håland er førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet i Stavanger. Ho har arbeidd mange år i grunnskulen, har halde ei rekkje kurs om litteraturformidling, lesestimulering, ny litteratur og lese- og skriveopplæring og utgitt mellom anna boka "Dialogar om tekst. Praktisk arbeid med elevtekstar i norskfaget" (2007, med Lorentzen) og Skrivedidaktikk (1. utg 2016). Håland har også utgitt mange vitskaplege artiklar, mellom anna "Leseopplæring i norskfagets begynneropplæring med fokus på fagspesifikk lesekompetanse" (2016, med Hoem), "Hvordan samtaler lærer og elever om modelltekster? Et bidrag til modelltekstdidaktikken" (2018) og "The Quantity and Quality of Teachers' Self‑perceptions of Read‑Aloud Practices in Norwegian First Grade Classrooms" (2020, med Hoem og McTigue).
More about the author