Choose format

In stock
NOK 449

Skyldig?

Funksjonshemmedes møte med strafferettspleien
Hvorfor blir ofte ikke mennesker som er i risiko for å begå straffbare handlinger, gitt hjelp i tide? Hvorfor kan personer med kognitive funksjonsnedsettelser tilstå en handling de ikke har begått? Og hvilken innvirkning kan de profesjonelle aktørenes forutinntatthet om funksjonshemmede ha i en straffesak?

Boken handler om hvordan funksjonshemmede som er mistenkt for et straffbart forhold, blir møtt av strafferettspleien.

Enhver person som er mistenkt, siktet eller tiltalt i en straffesak, kan oppleve sårbarhet i møte med politiet og de øvrige tjenestepersonene i straffesakskjeden. Funksjonshemmede kan imidlertid møte særlig store utfordringer, noe som kan utgjøre alvorlige trusler for deres rettssikkerhet. Funksjonshemmede kan ha reduserte muligheter til å forstå og bli forstått i en straffeprosess. Spriket mellom de menneskerettighetene de har, og dagens praksis kan sies å være påfallende stort.

Boken er et bidrag til å gjøre arbeidet med å fremme bedre likestilling, ikke-diskriminering, forståelse og rettssikkerhet for funksjonshemmede i møte med strafferettspleien. Forfatterne gir status på kunnskapsfeltet og bidrar til å endre et fagfelt der mye fremdeles er ugjort. Boken er relevant for studenter, praktikere og beslutningstakere.

Bokens redaktør er Nina Christine Dahl. Øvrige bidragsytere er: Ray Bull, Bernt Barstad, Robert Envik, Eireen Finden, Veerle Garrels, Kristina Kepinska Jakobsen, Patrick Kermit, Odd Morten Mjøen, Karianne Moen, Stian Slotnes Larsen, Svein Øverland, Thea Myrvang, Terje Olsen, Linn Løvlie Slette, Dagfinn Sørensen, Erik Søndenaa og Tone Hee Åker.

Detailed information

  • Pages: 312
  • Language: Norwegian
  • ISBN: 9788215067353
  • Publication date: 13.02.2023
  • Book group: 213

Nina Christine Dahl

Nina Christine Dahl er seniorrådgiver i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og doktorgradsstipendiat. Hun har en master i funksjonshemming og samfunn (NTNU); masteroppgaven omhandlet politiets erfaringer med avhør av personer med utviklingshemming. Nina har erfaring fra helse- og omsorgstjenester, Stiftelsen SOR, Høgskulen på Vestlandet og avhør ved Statens barnehus i politiet. Hun har gitt ut bøker om vold og overgrep mot risikoutsatte voksne og vært medforsker i et prosjekt om rettssikkerhet for personer med kognitive vansker. Hennes doktorgradsarbeid omhandler rettigheter for mistenkte med kognitive funksjonsnedsettelser.
More about the author